Grunt pod liniami energetycznymi sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako las, na którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza inna niż działalność leśna może być opodatkowany podatkiem leśnym.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (zwana dalej: „ustawą o podatku leśnym), opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Pod pojęciem lasu należy rozumieć, grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako las („Ls”).

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 3 tej ustawy, za działalność leśną uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Należy również pamiętać, że na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (zwana dalej: „ustawą o podatkach i opłatach lokalnych”), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W celu ustalenia podatku dla danej nieruchomości podstawowe znaczenie ma kwalifikacja tego gruntu w ewidencji gruntów i budynków oraz zajęcie go na prowadzenie działalności gospodarczej. Zatem podstawowym kryterium dla ustalenia podatku od danego gruntu jest jego kwalifikacja w ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli grunt zakwalifikowany jest w tej ewidencji jako las „Ls”, to co do zasady powinien być opodatkowany podatkiem leśnym. Od tej zasady istnieje wyjątek, zgodnie z którym grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Tym samym przyjmuje się, że grunty sklasyfikowane jako las „Ls”, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości tylko w takim przypadku, gdy zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna. Niemniej jednak w takiej sytuacji pojawia się problem kiedy jednostka powinna uznać, że dany grunt zajęty jest na prowadzenie działalności gospodarczej. Organy podatkowe niejednokrotnie stawały na stanowisku, że wystarczy związanie danego gruntu z prowadzoną działalności gospodarczą, aby podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Niemniej jednak w doktrynie niejednokrotnie podnoszono, że grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej są to takie grunty, na których faktycznie wykonywane są określone czynności. Zatem w przypadku, gdy na gruncie sklasyfikowanym jako las rzeczywiście wykonywana jest działalność gospodarcza, wówczas grunt ten powinien być opodatkowany podatkiem od nieruchomości. Ponadto podnoszono również, że działalność ta powinna wykluczać prowadzenie innej działalności.

Powyższe stanowisko zostało również potwierdzone w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28.05.2008 r. (sygn. VIII SA/Wa 73/08) „w świetle przepisów art. 1a ust. 3 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 1 ust. 2 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) oraz art. 3 pkt 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.), grunty pod liniami energetycznymi sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wyjątkowo. Tylko wówczas, gdy organ podatkowy wykaże w sposób niebudzący wątpliwości, że grunty te zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Konieczne zatem jest wykazanie przez organ podatkowy, że na gruntach sklasyfikowanych jako leśne, faktycznie prowadzona jest działalność gospodarcza. Nie wystarczy stwierdzenie, że grunty te „związane są” z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dla ich opodatkowania podatkiem od nieruchomości niezbędne jest wykazanie, że zostały one faktycznie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej”. Stanowisko takie zostało również potwierdzone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28.08.2013 r. (sygn. I SA/Go 311/13), zgodnie z którym „Tylko bowiem ewentualne stwierdzenie, że tereny te zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, będzie uzasadniało opodatkowanie gruntów leśnych podatkiem od nieruchomości. Przy czym, organ winien mieć na uwadze, że musi to być zajęcie rzeczywiste i trwałe, a zarazem wykluczające możliwość prowadzenia gospodarki leśnej”.

Zatem mając na uwadze orzecznictwo sądów administracyjnych można uznać, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako las, pod warunkiem zajęcia go na prowadzenie działalności gospodarczej. Przy czym działalność ta powinna być faktycznie świadczona. Ponadto w cytowanym wyroku WSA w Warszawie zauważył również, że działalność taka powinna wykluczać możliwość prowadzenia gospodarki leśnej na danym terenie. Natomiast ze względu na szeroki katalog czynności kwalifikowanych jako działalność leśną (np. gospodarowanie zwierzyną bądź pozyskiwania płodów runa leśnego) ustalenie czy dana działalność gospodarcza wyklucza prowadzenie działalności leśnej może powodować duże trudności.

Ponadto w doktrynie podnosi się, że przebieganie linii energetycznych przez dany grunt nie powoduje automatycznie, że na tym gruncie nie można prowadzić działalności leśnej.

Zatem w sytuacji, gdyby jednostka podpisała z zakładem energetycznym umowę o przeniesieniu posiadania gruntów znajdujących się pod liniami energetycznymi w wyniku czego zakład prowadziłby na tych gruntach działalność gospodarczą, wówczas grunty te mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Niemniej jednak w sytuacji, gdy jednostka nie przenosi posiadania gruntu na operatora sieci, grunt ten jest sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako las oraz nie jest prowadzona na nim działalność gospodarcza, to można uznać, że grunt taki podlega opodatkowaniu podatkiem leśnym. Należy jednak mieć na uwadze, że organy podatkowe niejednokrotnie stawały na stanowisku, iż dla opodatkowania gruntu podatkiem od nieruchomości wystarczy tylko powiązanie takiego gruntu z prowadzeniem działalności gospodarczej. W związku z tym opodatkowanie podatkiem leśnym gruntów znajdujących się pod liniami energetycznymi może ewentualnie prowadzić do zakwestionowania przez organy podatkowe prawidłowości opodatkowania tych gruntów.