W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 2298 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 10.11.2022 r. w sprawie wysokości oraz sposobu i terminów wnoszenia opłaty z tytułu potwierdzenia istnienia albo nieistnienia w Rejestrze Dokumentów Paszportowych ważnego dokumentu paszportowego.

Zgodnie z art. 89 § 1 i 2 DokPaszportU, podmiotom innym niż wymienione w art. 86 DokPaszportU (m.in. Policji, ZUS, sądom, prokuraturze, służbom itd.), po wykazaniu interesu faktycznego oraz spełnieniu warunków z art. 87 ust. 1 DokPaszortU, minister informatyzacji udostępnia usługę umożliwiającą potwierdzenie istnienia albo nieistnienia ważnego dokumentu paszportowego, zawierającego określony zakres danych, która polega na porównaniu określonego zakresu danych wpisanych przez podmiot korzystający z usługi.

Porównaniu podlegają następujące dane:

  • imię (imiona);
  • nazwisko;
  • PESEL;
  • seria i numer dokumentu paszportowego;
  • data wydania dokumentu paszportowego;
  • data ważności dokumentu paszportowego.

Z rozporządzenia wynika, że opłatę:

  • z tytułu usługi ustala się w wysokości 0,30 zł od jednego potwierdzenia istnienia albo nieistnienia ważnego dokumentu paszportowego, zawierającego wymieniony wyżej zestaw danych;
  • wnosi się w ciągu 7 dni od dnia otrzymania na piśmie wezwania ministra właściwego do spraw informatyzacji. W wezwaniu wskazuje się liczbę potwierdzeń wygenerowanych z Rejestru Dokumentów Paszportowych w danym okresie (wezwania wysyła się nie częściej niż raz w miesiącu).
Ważne

Opłatę wnosi się do kasy organu wystawiającego wezwanie lub na jego rachunek bankowy przekazany w wezwaniu.