W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1499 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 1.7.2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy.

Z art. 20 ust. 1 DokPaszportU wynika, że paszporty i paszporty tymczasowe wydaje się odpłatnie.

Z rozporządzenia wynika, że wysokość opłaty za:

 • paszport wynosi 140 zł;
 • drugi paszport (art. 46 DokPaszportU) wynosi 280 zł;
 • paszport tymczasowy wynosi 30 zł.

Natomiast w art. 21 DokPaszportU wymieniono osoby, którym obniżono opłatę za wydanie paszportu.

Obniżona opłata za paszport wydawany: wynosi:
osobom małoletnim do 12. roku życia 30 zł
 • osobom małoletnim między 12. a 18. rokiem życia;
 • uczniom i studentom między 18. a 26. rokiem życia;
 • emerytom i rencistom, a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
 • osobom mającym ustalone prawo do renty socjalnej;
 • osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
 • osobom: przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 • osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych lub o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów;
 • kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z 24.1.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1858);
 • osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przyznany na podstawie ustawy z 20.3.2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1255);
 • osobom, które: świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r., nie wykonywały pracy przed 31.7.1990 r. na skutek represji politycznych, a także zostały pozbawione możliwości wykonywania swojego zawodu przed 31.7.1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce – którym Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził te okresy w drodze decyzji;
 • żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową;
 • strażakom ratownikom OSP oraz osobom, którym przyznano świadczenie ratownicze;
 • ochotnikom pełniącym służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego;
 • weteranom poszkodowanym w rozumieniu przepisów o weteranach działań poza granicami państwa;
 • członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny – rodzicom i ich małżonkom, a także rodzicom zastępczym lub osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka
70 zł
członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny – osobom małoletnim do 12. roku życia 15 zł
członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny – uczniom i studentom do 25. roku życia oraz dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek 35 zł

Minister informatyzacji w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych ogłosi w Dz.U. komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dokumentów paszportowych zgodnie z przepisami DokPaszportU. Komunikat ogłasza się co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie (art. 110a DokPaszportU).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w tym komunikacie. Do tego czasu obowiązuje rozporządzenie Ministra Rady Ministrów z 9.2.2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. z 2010 r. poz. 126).