Gdy na danym terenie nie ma systemów kanalizacji otwartej lub zamkniętej (obszar nieruchomości nie jest ujęty w takim systemie), to możliwe jest, aby dany odbiorca usług wodnych poniósł i opłatę za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i opłatę retencyjną (przy spełnieniu ustawowych przesłanek dotyczących powierzchni nieruchomości i procentu zabudowy). W przypadku odprowadzania do wód wód opadowych lub roztopowych w granicach administracyjnych miast, jeżeli są ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej, nie ma takiej możliwości.

1. Opis sytuacji

Jeśli właściciel nieruchomości posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wody deszczowej, ścieków z nieruchomości do wody, czy do ziemi to uiszcza on opłatę do wód polskich z tego tytułu. A czy dodatkowo jeśli nieruchomość jest powierzchnią zabudowaną w pow. 70% i pow. 3500m to dodatkowo drugi raz wnosi opłatę za zmniejszenie retencji ale do Gminy, miasta.

2. Komentarz

Artykuł 268 ust. 1 pkt 2 i 3 lit a. ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.; dalej Pr.Wod) stanowi, że: „Opłaty za usługi wodne uiszcza się za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; odprowadzanie do wód: a) wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast”.

Art. 269 ust. 1 pkt 1 PrWod przewiduje zaś, że: „Opłatę za usługi wodne uiszcza się także za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej”.

W związku z czym w przypadku, gdy na danym terenie nie ma systemów kanalizacji otwartej lub zamkniętej (obszar nieruchomości nie jest ujęty w takim systemie), to możliwe jest, aby dany odbiorca usług wodnych poniósł i opłatę za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i opłatę retencyjną (przy spełnieniu ustawowych przesłanek dotyczących powierzchni nieruchomości i procentu zabudowy; przy opłacie retencyjnej ustawodawca wskazał, że ponosi się ją „także”, a zatem z wykładni literalnej wynika, że może być ona ponoszona razem z inną opłatą za usługi wodne). Takiej możliwości nie ma w przypadku odprowadzania do wód wód opadowych lub roztopowych w granicach administracyjnych miast, jeżeli są ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej (gdyż w takim przypadku art. 269 ust. 1 pkt 1 PrWod stanowi, że nie ma opłaty retencyjnej).