Opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków to należności cywilnoprawne

Punktem wyjścia w analizie sygnalizowanej problematyki są regulacje WodaŚciekU, gdzie w art. 6 m.in. postanowiono, że dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Do zakupu wody lub wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Umowa, o której mowa w ust.1, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia;

2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń;

3) praw i obowiązków stron umowy;

3a) warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług;

4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

5) ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18;

6) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

W kontekście podanej problematyki na szczególną uwagę zasługują ustalenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Poznaniu z 10.5.2022 r. (znak WK-0911/57/2021), w którym m.in. dokonano ustaleń w zakresie następującym:

3. W zakresie dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków kontrola wykazała, że:

„Do osób zalegających z opłatami wysyłano upomnienia i z ich treści wynika, że obciążano ich kosztami upomnień w wysokości 11,60 zł. (….) Powyższe działanie było niezgodne z przepisami EgzAdmU, ponieważ powyższa ustawa nie ma zastosowania do tych należności”.

Z powyższego wynika więc, że jednostka kontrolowana (związek międzygminny zajmujący się sprawami wodociągów i kanalizacji) niezasadnie naliczała dodatkowe opłaty od osób zalegających z opłatami za wodę i ścieki. Takie działanie rzecz jasna było sprzeczne z przepisami prawa, ponieważ nie ma podstaw prawnych aby przy dochodzeniu należności cywilnoprawnych stosować przepisy o naliczaniu upomnień, w tym przypadku rozporządzenia z dnia 5 stycznia 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 67) gdzie ustalono, że wysokość kosztów upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 EgzAdmU, wynosi 16 zł.

Źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności