Rozporządzenie określa wysokość:

1) opłaty stałej za brak sieci zbierania pojazdów – 12.000 zł;

2) stawki opłaty za brak sieci zbierania pojazdów – 12 zł za brak jednej stacji demontażu lub jednego punktu zbierania pojazdów w ciągu roku kalendarzowego za każdy pojazd wprowadzony na terytorium kraju w tym roku kalendarzowym .

Wprowadzający pojazd (art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z 20.1.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji [t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 803 ze zm.; dalej: RecyklPojWycofU]):

1) ma obowiązek zapewnić sieć zbierania pojazdów obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby w każdym województwie były prowadzone co najmniej 3 stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedna stacja demontażu, położone w różnych miejscowościach, zapewniające właścicielowi pojazdu możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji;

2) zapewnia sieć wyłącznie przez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Jeśli wprowadzający pojazd nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, ma obowiązek bez wezwania obliczyć i uiścić opłaty za brak sieci (art. 14 RecyklPojWycofU). Nie musi jednak wnosić opłaty, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego. Maksymalna wysokość:

1) opłaty stałej za brak sieci wynosi 20.000 zł;

2) opłaty za brak sieci wynosi 20 zł za brak jednej stacji demontażu lub jednego punktu zbierania pojazdów w ciągu roku kalendarzowego za każdy pojazd wprowadzony na terytorium kraju w ciągu tego roku.