Duża podwyżka – wniosek o 70 zł droższy

We wspomnianym rozporządzeniu określono stawkę wpłaty wymaganej w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w wysokości 30 zł, po zmianach opłata ma zostać zwiększona i będzie wynosić 100 zł.

W uzasadnieniu wskazano, że podwyższenie wysokości wpłaty wymaganej w związku z wpisem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest podyktowane koniecznością zrekompensowania ubytku dochodów sektora finansów publicznych z tytułu wpłat wnoszonych w związku z wnioskami o udzielenie zezwolenia na pracę i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dochody te spadną wskutek przewidzianych w ustawie z 17.12.2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 91) nowelizacji przepisów dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Polegają one na wydłużeniu okresu pracy, którego może dotyczyć oświadczenie, z 6 do 24 miesięcy i wprowadzeniu możliwości pracy bez przerwy na podstawie kolejnego oświadczenia po upływie maksymalnego okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia.

Pracodawcy zamierzający powierzać pracę obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy przez okres przekraczający 6 miesięcy nie będą musieli składać wniosków o wydanie dla nich zezwolenia na pracę, będą natomiast mogli składać oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez okres do 24 miesięcy. W znacznej części przypadków pracodawcy zdecydują się skorzystać z tej możliwości.

Pomysłodawcy wskazują, że pracodawcy, którzy wnioskują o ten wniosek, będą to robili na dłuższy okres niż w chwili obecnej, w związku z tym finalnie nie będzie to odczuwalna podwyżka. Jedno oświadczenie w okresie 2 lat, dotyczące pracy w całym tym okresie, zamiast co najmniej dwóch oświadczeń w okresie 2 lat, dotyczących pracy wykonywanej łącznie najwyżej przez 1 rok.

W przepisach przewidziano, że oświadczenia złożone przed dniem wejścia rozporządzenia w życie będą podlegały wpłacie w dotychczasowej wysokości 30 zł. Przepis ten niewątpliwie usprawni zakończenie wszczętych już postępowań.

Liczba cudzoziemców w ZUS zbliża się do miliona

Liczba cudzoziemców zgłoszonych w ZUS do ubezpieczeń społecznych według danych na koniec marca 2022 r. przekroczyła już 932 tysiące osób, wobec 875 tysięcy na koniec 2021 r. W porównaniu do grudnia 2020 r. liczba ubezpieczonych cudzoziemców wzrosła o blisko 150 tys. osób (wzrost o 17,1 %). Natomiast liczba ubezpieczonych obywateli Ukrainy wynosiła 666,7 tys., czyli o 25,5 tys. więcej niż w lutym i o 39,7 tys. więcej niż w grudniu ubiegłego roku.

Analizując dane dotyczące osób, które przyjechały do Polski w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, można już założyć, że liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych szybko przekroczy milion osób, zwłaszcza że już ponad 800 tys. osób otrzymało numery PESEL. Co prawda połowa z tych osób to dzieci, ale drugą połowę stanowią kobiety, które zgodnie z informacjami będą chciały uzyskać w Polsce prace.

W ministerstwie pracy i innych resortach trwają również działania mające na celu przygotowanie tak zwanej bazy napływających osób z Ukrainy pod kątem rynku pracy, które obecnie mają być traktowane priorytetowo. To oznacza, że polski rynek pracy przygotowuje się do wyzwań, które czekają nas w najbliższych miesiącach i latach w związku z wojną za wschodnią granicą.