Opłata za nadanie klauzuli wykonalności

E.P. została oskarżona o przywłaszczenie cudzej rzeczy. Sąd I instancji zobowiązał obwinioną do naprawienia szkody w wysokości 900 zł. Po uprawomocnieniu się wyroku, następca prawny poszkodowanej wniósł o nadanie mu klauzuli wykonalności. Pismo nie zostało opłacone i przewodniczący zarządził jego zwrot.

Rozpoznający zażalenie sąd II instancji przedstawił SN pytanie prawne: „Czy treść art. 71 pkt 3 ustawy z 28.7.2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 300; dalej jako: KSCU), wobec stwierdzenia blankietowego charakteru art. 7941 KPC ma zastosowanie poprzez odesłanie zawarte w art. 25 i 26 KKW w postępowaniu wykonawczym w sprawach karnych, w sytuacji ubiegania się o nadanie klauzuli wykonalności przez osobę inną niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienia po powstaniu tytułu, czy też z uwagi na brak odpowiedniej regulacji w ustawie z 23.6.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152), sąd karny w postępowaniu wykonawczym nie pobiera od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności złożonego przez osobę inną niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienia po powstaniu tytułu żadnej innej dodatkowej opłaty poza tą wymienioną w art. 19 ust. 1 tejże ustawy?”.

Zgodnie z art. 25 § 1 KKW, egzekucję zasądzonych roszczeń cywilnych, orzeczonej grzywny, świadczenia pieniężnego oraz należności sądowych prowadzi się według przepisów KPC, jeżeli KKW ustawa nie stanowi inaczej. Na mocy art. 26 KKW, do tytułów egzekucyjnych mają zastosowanie przepisy art. 776–795 KPC. Z art. 7941 § 1 KPC wynika, że postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w części, w jakiej przyznano w nim wierzycielowi zwrot kosztów postępowania, podlega wykonaniu bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. W razie wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w sposób określony w art. 783 § 3 albo 31 rozstrzygnięcie o przyznaniu wierzycielowi zwrotu kosztów postępowania umieszcza się w klauzuli wykonalności.

Sąd karny w postępowaniu wykonawczym nie pobiera od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności złożonego przez osobę inną niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienia po powstaniu tytułu żadnej innej dodatkowej opłaty poza opłatą kancelaryjną. Natomiast z przepisów KSCU wynika nakaz pobierania opłaty stałej w kwocie 50 zł od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu.

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały. W uzasadnieniu postanowienie wyjaśniono, że zdaniem SN nie ma problemu interpretacyjnego i należy zapłacić od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności kwotę wynikającą z KSCU. Koszt ten nie obciążą jednak pokrzywdzonego, a skazanego.




 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności