Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nowe warunki dla skorzystania z metody od ilości zużytej wody

W kontekście działalności gmin w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na uwagę zasługuje wiele regulacji prawnych, w tym zupełnie nowe brzmienie regulacji dotyczących ustalania opłaty przy zastosowaniu metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości. Warto zwrócić uwagę na art. 6j ust. 3e CzystGmU. Aktualnie jego brzmienie jest następujące:

W przypadku wyboru przez radę gminy metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rada gminy w uchwale, o której mowa w art. 6k ust. 1, określa zasady ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z kolei w projekcie przewidziano znaczną modyfikację tej regulacji. Ma ona otrzymać brzmienie o treści:

W przypadku:

1)    wyboru przez radę gminy metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

2)    wyboru przez radę gminy metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 2, i zróżnicowania stawki opłaty ze względu na ilość zużytej wody w gospodarstwie domowym, 

3)    ustalenia opłaty na podstawie ust. 3a

– rada gminy w uchwale, o której mowa w art. 6k ust. 1, określa sposób ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności sposób ustalania ilości zużytej wody w przypadku braku wodomierza lub w przypadku nieruchomości, dla których brak jest odpowiednich danych dotyczących ilości zużytej wody, lub odliczania wody zużytej na określone cele.

W uzasadnieniu ww. projektu wskazując na motywy zmian podano, że doprecyzowanie przepisów było konieczne, z uwagi na wątpliwości dotyczące stosowania powyższej metody. 

Wskazana regulacja art. 6j ust. 3e CzystGmU była dotąd jedną z najbardziej problematycznych metod wśród wszystkich sposobów ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W praktyce, niedoskonałości przepisów opracowywanych przez gminy wynikały z orzeczeń podejmowanych przez organy nadzoru - czyli regionalne izby obrachunkowe. Można więc powiedzieć, że w pewnym sensie zmiana omawianej regulacji jest pokłosiem interwencji nadzorczych izb, które wskazując naruszenia, w istocie rzeczy dały asumpt do udoskonalenia przepisów. 

Po przyjęciu ww. zmiany, z pewnością gminy będą w korzystniejszej sytuacji, niż dotychczas. Aktualny przepis art. 6j ust. 3e jest po prostu mało precyzyjny, stąd stwarzał wiele niedomówień i problemów interpretacyjnych przy stosowaniu metody od ilości zużytej wody. Wydaje się, że ten stan niepewności zostanie usunięty właśnie wskutek nowelizacji tej regulacji prawnej. Będzie to z korzyścią zarówno dla gmin, jak i dla regionalnych izb obrachunkowych, które nie będą musiały stwierdzać już nieważności uchwał, de facto pozbawiając często gminę wpływów z powyższych opłat.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności