Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi a VAT

Obciążenie najemców lokali użytkowych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega opodatkowaniu VAT na takich samych zasadach jak czynsz (wyrok NSA z 7.6.2017 r., I FSK 1769/15).

Stan faktyczny

Zakład budżetowy, który działał w imieniu i na rzecz gminy jako administrator zasobu lokalowego i podatnik VAT wystawiał dla wszystkich najemców lokali użytkowych faktury VAT zgodnie z zawartymi umowami najmu, w których obciążał ich oprócz mediów kwotą czynszu. Po wprowadzeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Aneksem do umów najmu gminnych lokali użytkowych zniesione zostało obciążenie najemców z tytułu wywozu nieczystości, a w zamian wprowadzona opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi . Poniesione koszty z tego tytułu przenoszone są już na najemców lokali użytkowych jako opłata niezależna od wynajmującego.

Wyrok NSA

Sąd zauważył, że opłata za wywóz nieczystości stanowi nieodłączny element usługi najmu i powinna być traktowana jako jedna usługa z najmem (o ile wynajmujący decyduje się na "przeniesienie" jej kosztu na najemcę). NSA podkreślił, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być elementem wynagrodzenia za wykonaną usługę . Uprawnienie do jej pobierania może wynikać z umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy gminą jako właścicielem nieruchomości a najemcami. Na gminie jako właścicielu lokali użytkowych, ciąży obowiązek zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami. Fakt przeniesienia omawianej opłaty na najemców nieruchomości rodzi stosunek pomiędzy wynajmującym a najemcą, który ma swoje umocowanie właśni w tym stosunku cywilnoprawnym. W tym przypadku gmina występuje wobec najemców jako właściciel tych nieruchomości i wynajmujący, a nie jako organ władzy publicznej, nakładający na najemców obowiązek uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami publicznymi.

Ważne
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy traktować jako należność otrzymaną z tytułu świadczenia usługi najmu lokalu użytkowego stanowiącą wraz z czynszem obrót. W skład podstawy opodatkowania wchodzą: podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze - w tej kategorii mieści się także opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wyrok NSA z 7.6.2017 r., I FSK 1769/15). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności