Zgodnie z art. 18a ust. 1 PodLokU, rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Jeżeli rada gminy wprowadzi taką opłatę, wówczas pobiera się ją od osób fizycznych posiadających psy.

Jak wynika z art. 19 pkt lit. f PodLokU, rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat lokalnych, z tym że stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć w 2021 r. 130,30 zł rocznie od jednego psa (Dz.Urz. M.P. z 2020 r. poz. 673). Przedtem opłata ta wynosiła 125,40 zł rocznie od jednego psa.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP – pod warunkiem wzajemności;
  2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
  3. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
  4. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.