Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia, jakim jest dostawa wyrobów do badań mikrobiologicznych, wykorzystywanych zarówno w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, jak również w laboratoriach przemysłowych, naukowych, weterynaryjnych, spożywczych bądź ochrony środowiska? W jaki sposób określić termin realizacji zamówienia oraz opakowania, w jakich mają być realizowane dostawy?

Przedmiot i zakres zamówienia

Jakie parametry powinien określić zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia na dostawę wyrobów do badań mikrobiologicznych? Czy i w jaki sposób zamawiający może dopuścić równoważność produktów?

Części zamówienia

W jakich dokumentach powinna być zawarta informacja o podziale zamówienia na części? Czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku, czy wszystkich części zamówienia? Czy w opisie przedmiotu zamówienia każdą część należy potraktować jak oddzielne zamówienie?

Termin realizacji zamówienia

Waga terminu wykonania zamówienia została określona przez ustawodawcę w art. 36 ust. 1 pkt 4 ZamPublU – zamawiający zobligowany jest do podania w SIWZ terminu wykonania zamówienia – oraz w art. 86 ust. 4 ZamPublU – jako jeden z elementów obligatoryjnie podawanych przez zamawiających podczas otwarcia ofert. Jakie są konsekwencje określenia przez zamawiającego niemożliwego do dotrzymania terminu realizacji zamówienia?

Opakowanie

Wyroby do badań mikrobiologicznych w większości są wyrobami kruchymi, sterylnymi. W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia podczas transportu mogą ulec uszkodzeniu. Czy zamawiający może w opisie przedmiotu zamówienia zawrzeć wymagania dla wyrobu w zakresie określonego opakowania?

Opis przedmiotu zamówienia na dostawę wyrobów do badań mikrobiologicznych – wzór