W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę – stosownie do art. 63 ust. 2 PrZamPubl – składa się natomiast, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Przywołane przepisy niestety nie są właściwie interpretowane przez uczestników rynku zamówień publicznych. Istotne znaczenie powinna mieć więc dla nich zatem opinia UZP „Jak podpisać ofertę w postaci elektronicznej” (www.uzp.gov.pl). Wynika z niej, że w zakresie procedury podpisywania oferty odpowiednim podpisem, czyli składania właściwego podpisu pod ofertą w postaci elektronicznej, za prawidłowe należy uznać złożenie oferty w ten sposób, że wykonawca przekazuje zamawiającemu zaszyfrowany plik zawierający ofertę (jeżeli system komunikacji zakłada obowiązek szyfrowania) opatrzoną właściwym podpisem lub plik oferty wraz z plikiem podpisu (w przypadku podpisu zewnętrznego), przy czym opatrzenie oferty podpisem powinno nastąpić przed zaszyfrowaniem oferty. Dopuszczalne jest również, aby wykonawca przekazał zamawiającemu swoją ofertę w tzw. „paczce” dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP) wraz z właściwym podpisem dołączonym jako plik podpisu do paczki dokumentów elektronicznych przed jej zaszyfrowaniem, o czym wprost stanowi § 8 DokElektrZamPublR.

W opinii zwrócono szczególną uwagę na przypadki, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortal/ePUAP. Wówczas przekazanie oferty następuje za pomocą formularza przeznaczonego do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Jak większość formularzy udostępnianych przez miniPortal/ePUAP, również i ten formularz może być przed wysłaniem podpisany przez użytkownika (podpis następuje z wykorzystaniem właściwej funkcji systemu ePUAP tj. „PODPISZ I WYŚLIJ”). Niestety wielu wykonawców nie zauważa, że podpis ten składany jest wyłącznie na Formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty, a w konsekwencji podpis na tym Formularzu to jedynie funkcjonalność systemu ePUAP, z której mogą, ale nie muszą skorzystać wykonawcy przekazujący ofertę przy pomocy tego systemu. Oznacza to, że podpis złożony jedynie na Formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty nie może wywierać skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty wykonawcy. Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 PrZamPubl, a nie formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem. Opatrzenie właściwym podpisem jedynie formularza służącego do przekazania oferty odpowiada złożeniu podpisu odręcznego na kopercie z ofertą (w przypadku wyboru poczty jako środka komunikacji). Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu nie jest więc równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. Tym samym oferta złożona bez opatrzenia jej właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 PrZamPubl z uwagi na niezgodność z art. 63 PrZamPubl.