Opiekunowie osób niepełnosprawnych zyskają nową formę wsparcia

Petycję w sprawie zmiany przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki sprawowanej nad osobą niepełnosprawną wniosło do Senatu Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych.

W praktyce najczęściej utrata świadczenia następuje w razie śmierci osoby niepełnosprawnej. Za życia podopiecznego opiekunowi przysługują wyżej wymienione świadczenia – na podstawie przepisów ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, natomiast ustawa z 14.4.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567) przywróciła zasiłek dla opiekuna utracony z dniem 1.7.2013 r. Pobieranie tych świadczeń łączy się jednocześnie z objęciem ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, ponieważ ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.) i ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.) zapewniają tym osobom opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymują w ten sposób od państwa formę rekompensaty za ich wymuszony sytuacją życiową brak aktywności zawodowej (niepodejmowanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo rezygnacja z nich w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną). Jednak wraz ze śmiercią osoby wymagającej opieki wygasa prawo do świadczeń przysługujących opiekunowi osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W związku z powyższymi problemami Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych wniosło o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki nad niepełnosprawnym.

Proponowane zmiany

Senacki projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osoby, które były uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, a które utraciły ww. świadczenie na skutek śmierci osoby, nad którą sprawowały opiekę. Czas sprawowania opieki będzie zaliczany do 365 dni w okresie ostatnich 18 miesięcy bezpośrednio przed dniem zarejestrowania się jako bezrobotny we właściwym powiatowym urzędzie pracy jako okres umożliwiając uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Omawiana nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma wejść w życie 1.1.2016 r. Obecnie trafiła do prac w Senacie.

Podstawa prawna:

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk senacki nr 1008).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności