Program będzie realizowany od 1.1.2021 r. do 31.12.2021 r. Realizowany z Funduszu Solidarnościowego budżet programu „Opieka wytchnieniowa” – 2021 wynosi 50 mln zł. Gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 proc. kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w trzech formach:

1) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

b) ośrodku wsparcia,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

a) ośrodku wsparcia,

b) w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

3) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Osoby, którym przyznano wsparcie w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponoszą odpłatności za tę usługę. W edycji 2021 nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe.

W programie obowiązują następujące limity:

  • limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
  • limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (w nagłej sytuacji, tzn. pobytu w szpitalu członka rodziny lub opiekuna prawnego – uczestnika programu spowodowanego zakażaniem koronawirusem, istnieje możliwość przyznania dodatkowego limitu w ramach pobytu całodobowego, w wymiarze kolejnych 14 dni; wsparcie przyznawane jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego o hospitalizacji);
  • limit 20 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Po przekroczeniu limitu godzin samorząd może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach środków własnych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być realizowane:

  • samodzielnie przez samorządy, czyli przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy/powiatu lub gminnych/powiatowych jednostek organizacyjnych;
  • na podstawie zlecenia świadczenia usługi opieki wytchnieniowej określonym podmiotom i organizacjom pozarządowym;
  • poprzez zakup usługi opieki wytchnieniowej od podmiotów sektora prywatnego.