W ramach programu „Opieka 75+” wsparcie udzielane jest osobom samotnym, w wieku 75 lat i więcej, zamieszkującym gminy do 20 tys. mieszkańców.

O dotacje w ramach programu mogą ubiegać się gminy: wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie, do 20 tys. mieszkańców, jeżeli samorządy świadczą usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze samodzielnie (świadczenie usług samodzielnie oznacza, że gminy realizują usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę).

Gmina, która chce przystąpić do programu, bierze pod uwagę wyłącznie liczbę mieszkańców zameldowanych w gminie na pobyt stały.

W przypadku osób, które kończą 75 lat, zapotrzebowanie na środki w ramach programu należy liczyć od dnia ukończenia przez nie 75 lat – np. jeżeli osoba ukończyła 75 lat 15.3.2018 r., zapotrzebowanie na środki może być liczone od 15.3.2018 r.

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone wyłącznie na:

1) zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób które już korzystają z takich usług (lub korzystały z nich w ostatnim roku) lub

2) dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.

Ważne
Gmina może wybrać tylko jedno z zadań lub jednocześnie realizować oba.

Gmina, w ramach programu, może skorzystać z dofinansowania, jeżeli dane świadczenie realizuje samodzielnie. Gmina może uzyskać dofinansowanie w ramach programu, bez konieczności zwiększania zatrudnienia.

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na: zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób które już korzystają z takich usług (lub korzystały z nich w ostatnim roku), a także na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.

Ważne
Gmina nie może uzyskać dofinansowania, jeżeli nie zwiększy liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.