Operator zamkniętego systemu dystrybucyjnego może być operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania

W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1260 opublikowano ustawę z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany m.in. do ElektromobPalAltU. Z art. 3b ust. 1 ElektromobPalAltU wynika zakaz, zgodnie z którym operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nie może być operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania, właścicielem tej stacji lub dostawcą usługi ładowania.

Zgodnie z art. 9da ust. 1 PrEnerg, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), na wniosek operatora systemu dystrybucyjnego, stwierdza, w drodze decyzji, że system dystrybucyjny na ograniczonym geograficznie obszarze zakładu przemysłowego, obiektu handlowego lub miejsca świadczenia usług wspólnych, do którego sieci przyłączonych jest nie więcej niż 100 odbiorców paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, jest zamkniętym systemem dystrybucyjnym, jeżeli w odniesieniu do całego zakresu prowadzonej działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej lub paliw gazowych:

  • ze szczególnych względów technicznych lub bezpieczeństwa procesy eksploatacji lub wytwarzania dokonywane przez użytkowników tego systemu są zintegrowane lub
  • 50% ilości dystrybuowanej rocznie energii elektrycznej lub paliw gazowych jest zużywane przez właściciela lub operatora systemu dystrybucyjnego, lub przedsiębiorstwa powiązane z tym właścicielem lub operatorem.

Do art. 3b ElektromobPalAltU dodano przepisy ust. 5a–5d, z których wynika, że Prezes URE na wniosek operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, który uzyskał powyższą decyzję w sprawie zamkniętego systemu dystrybucyjnego stwierdza, także w drodze decyzji, wyłączenie w stosunku do tego operatora wspomnianego wyżej zakazu. Decyzję taką wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż okres, na jaki została wydana decyzja w sprawie zamkniętego systemu dystrybucyjnego.

Ważne

Prezes URE uchyla z urzędu decyzję w sprawie wyłączenia zakazu, w przypadku uchylenia decyzji w sprawie zamkniętego systemu dystrybucyjnego. W ciągu 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji w sprawie zamkniętego systemu dystrybucyjnego, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ogłasza otwarty, przejrzysty i niedyskryminacyjny przetarg:

  • którego ogólne warunki, na jego wniosek, zostały zatwierdzone przez Prezesa URE w drodze decyzji;
  • w wyniku którego nie została zawarta umowa sprzedaży tej stacji, w szczególności z uwagi na brak możliwości zapewnienia świadczenia usług ładowania niezwłocznie po nabyciu tej stacji i po rynkowych cenach.

Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50.000 wykonuje zadania publiczne, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, przy wykorzystaniu co najmniej 30% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 76 ust. 2 ElektromobPalAltU, umowy zawarte przez jednostki samorządu terytorialnego na wykonywanie takich zadań publicznych, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, wygasają z dniem 31.12.2025 r. (poprzednio – 31.12.2022 r.), jeżeli nie zapewniają wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na poziomie określonym w art. 35 ust. 2 ElektromobPalAltU.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności