Omówienie zmiany wprowadzonej w działach administracji rządowej

1. Omówienie znowelizowanych przepisów

W ramach ustawy z 19.11.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 1960), która weszła w życie 27.11.2015r. wprowadzono szereg zmian dotyczących poszczególnych działów administracji rządowej.

Regulacja ta dodała trzy nowe działy administracji rządowej, tj. działy: energia, gospodarka złożami kopalin, żegluga śródlądowa:

1) dział energia obejmuje sprawy energii, surowców energetycznych i paliw;

2) dział gospodarka złożami kopalin obejmuje sprawy:

a) nadzoru nad podmiotami gospodarczymi prowadzącymi eksploatację zasobów kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem węglowodorów i węgla kamiennego oraz brunatnego, w tym uzgadniania polityki koncesyjnej i udzielania koncesji z ministrem właściwym do spraw środowiska w sprawach surowców energetycznych,

b) nadzoru nad wydobywaniem kopalin ze złóż,

c) dysponowania i zarządzania własnością górniczą Skarbu Państwa,

d) kwalifikacji w zakresie górnictwa,

e) udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie gospodarki złożami kopalin;

3) dział żegluga śródlądowa obejmuje sprawy:

a) funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej,

b) ruchu wodnego w zakresie żeglugi śródlądowej,

c) przewozu osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej,

d) budowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych,

e) współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych w systemie międzynarodowych dróg wodnych.

Konsekwencja wprowadzonych zmian to utworzenie dwóch ministerstw: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Energii. Do kompetencji powołanych w następstwie wprowadzonych zmian ministrów przekazano zadania pozostające dotychczas w gestii ministrów właściwych do spraw transportu i gospodarki.

Ustawa wprowadza istotne, z uwagi na zakres nowelizacji, przepisy dotyczące przekazania wszelkiej niezbędnej dokumentacji, w tym akt spraw administracyjnych, organom przejmującym zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

2. Komentarz do wprowadzonych zmian

Trudno jednoznacznie ocenić wprowadzoną nowelizację na obecnym etapie. Czas oraz praktyka stosowania nowo wprowadzonych przepisów pokaże w jakim stopniu zrealizowane zostaną intencje projektodawców niniejszej regulacji. W ramach niniejszego opracowania wskazano zmiany wprowadzone w ustawie o działach administracji rządowej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności