1. Omówienie znowelizowanych przepisów

W ramach ustawy z 19.11.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 1960), która weszła w życie 27.11.2015r. wprowadzono szereg zmian dotyczących poszczególnych działów administracji rządowej.

Regulacja ta dodała trzy nowe działy administracji rządowej, tj. działy: energia, gospodarka złożami kopalin, żegluga śródlądowa:

1) dział energia obejmuje sprawy energii, surowców energetycznych i paliw;

2) dział gospodarka złożami kopalin obejmuje sprawy:

a) nadzoru nad podmiotami gospodarczymi prowadzącymi eksploatację zasobów kopalin, ze szczególnym uwzględnieniem węglowodorów i węgla kamiennego oraz brunatnego, w tym uzgadniania polityki koncesyjnej i udzielania koncesji z ministrem właściwym do spraw środowiska w sprawach surowców energetycznych,

b) nadzoru nad wydobywaniem kopalin ze złóż,

c) dysponowania i zarządzania własnością górniczą Skarbu Państwa,

d) kwalifikacji w zakresie górnictwa,

e) udziału w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie gospodarki złożami kopalin;

3) dział żegluga śródlądowa obejmuje sprawy:

a) funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej,

b) ruchu wodnego w zakresie żeglugi śródlądowej,

c) przewozu osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej,

d) budowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych,

e) współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych w systemie międzynarodowych dróg wodnych.

Konsekwencja wprowadzonych zmian to utworzenie dwóch ministerstw: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Energii. Do kompetencji powołanych w następstwie wprowadzonych zmian ministrów przekazano zadania pozostające dotychczas w gestii ministrów właściwych do spraw transportu i gospodarki.

Ustawa wprowadza istotne, z uwagi na zakres nowelizacji, przepisy dotyczące przekazania wszelkiej niezbędnej dokumentacji, w tym akt spraw administracyjnych, organom przejmującym zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

2. Komentarz do wprowadzonych zmian

Trudno jednoznacznie ocenić wprowadzoną nowelizację na obecnym etapie. Czas oraz praktyka stosowania nowo wprowadzonych przepisów pokaże w jakim stopniu zrealizowane zostaną intencje projektodawców niniejszej regulacji. W ramach niniejszego opracowania wskazano zmiany wprowadzone w ustawie o działach administracji rządowej.