1. Omówienie znowelizowanych przepisów

W § 5 nowego rozporządzenia wprowadzono konieczność pisemnego ustalenia zasad współdziałania pomiędzy organizatorem widowiska i osobą reprezentującą zespół lub jego pracodawcą, na wypadek wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników widowiska.

Ważne
Nowością jest także obowiązek udokumentowania wyznaczenia, przez organizatora widowiska i osobę reprezentującą zespół lub jego pracodawcę, koordynatora sprawującego nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego.

W obu powyżej wskazanych przypadkach nie była do tej pory określona forma niniejszych czynności. Wprowadzono obowiązek uzyskania opinii komisji, do spraw oceny warunków bezpieczeństwa widowisk, zmian wprowadzonych do koncepcji inscenizacji, projektu scenograficznego i wykonanych środków inscenizacji. Opinia wydawana jest pod kątem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, a także miejscowymi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego.

W konsekwencji powyższej zmiany konieczne stało się wyposażenie dyrektora instytucji kultury w kompetencje do ustalenia zasad postępowania w przypadku dokonania zmian w koncepcji inscenizacji, projekcie scenograficznym i wykonanych środkach inscenizacji.

2. Komentarz do wprowadzonych zmian

Doprecyzowanie formy istotnych czynności dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizacji widowiska ma w założeniu przyczynić się do jego poprawy. Powinno także pomóc w kwestii ustalenia dopełnienia przedmiotowych obowiązków.