Omówienie zmiany rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

1. Omówienie znowelizowanych przepisów

W § 5 nowego rozporządzenia wprowadzono konieczność pisemnego ustalenia zasad współdziałania pomiędzy organizatorem widowiska i osobą reprezentującą zespół lub jego pracodawcą, na wypadek wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników widowiska.

Ważne
Nowością jest także obowiązek udokumentowania wyznaczenia, przez organizatora widowiska i osobę reprezentującą zespół lub jego pracodawcę, koordynatora sprawującego nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego.

W obu powyżej wskazanych przypadkach nie była do tej pory określona forma niniejszych czynności. Wprowadzono obowiązek uzyskania opinii komisji, do spraw oceny warunków bezpieczeństwa widowisk, zmian wprowadzonych do koncepcji inscenizacji, projektu scenograficznego i wykonanych środków inscenizacji. Opinia wydawana jest pod kątem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, a także miejscowymi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego.

W konsekwencji powyższej zmiany konieczne stało się wyposażenie dyrektora instytucji kultury w kompetencje do ustalenia zasad postępowania w przypadku dokonania zmian w koncepcji inscenizacji, projekcie scenograficznym i wykonanych środkach inscenizacji.

2. Komentarz do wprowadzonych zmian

Doprecyzowanie formy istotnych czynności dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizacji widowiska ma w założeniu przyczynić się do jego poprawy. Powinno także pomóc w kwestii ustalenia dopełnienia przedmiotowych obowiązków.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności