1. Omówienie znowelizowanych przepisów

30.11.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada w sprawie szkoleń ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015r. poz. 1964). Nowe rozporządzenie stanowi realizację ustawowej dyrektywy zawartej w dodanym do ustawy z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) art. 4a. Przepis ów dodany został ustawą z 5.8.2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015r. poz. 1505). Wspomniany przepis zawiera delegację dla Ministra Spraw Wewnętrznych do określenia w drodze rozporządzenia m.in. zakresów szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej i szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej, a także elementów programów szkolenia.

Wskazany przepis ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowi, iż uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej nabywa na okres 5 lat osoba, która ukończyła:

1) szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej albo

2) szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Ukończenie szkoleń stwierdzają odpowiednio zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej albo zaświadczenie o ukończeniu szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia prowadzą szkoły Państwowej Straży Pożarnej, ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej oraz instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej. Programy szkoleń opracowuje i zatwierdza Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Ważne

W ramach wspomnianych programów szkoleń powinna, zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, być zawarta m.in. następująca tematyka:

1) organizacja ochrony przeciwpożarowej;

2) obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu budowlanego lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej;

3) zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji i urządzeń użytkowych;

4) wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.

2. Komentarz do wprowadzonych zmian

Wspomniany akt prawny powinien przyczynić się do wyjaśnienia wątpliwości oraz uporządkowania niejasności w zakresie stanu prawnego dotyczącego szkoleń z zakresu przedmiotowej problematyki. Odrębnie uregulowano także kwestie dotyczące szczególnych wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, rodzajów szkoleń równorzędnych ze szkoleniem w zawodzie strażaka, jak również zakres oraz formy realizacji szkolenia w zawodzie strażaka. Kwestie te uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 10.11.2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1962). Z kolei likwidacja szkoleń specjalistów zajmujących się ochroną przeciwpożarową spowodowała, że zagadnienia te zostały w omawianym akcie prawnym pominięte.