Omówienie ostatnich zmian w ustawie o kontroli niektórych inwestycji

1. Omówienie znowelizowanych przepisów

W związku z uchwaleniem ustawy z 24.7.2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1272) dostrzeżono szereg problemów wymagających rozwiązania. Z tych powodów konieczne stało się wprowadzenie kilu zmian do powyższej ustawy. W efekcie poszerzono katalog podmiotów podlegających przepisom ustawy przez rzeczowe dookreślenie gałęzi działalności gospodarczej, które mogą prowadzić. Po nowelizacji przepisy ustawy stosuje się również do jednostek prowadzących działalność w zakresie produkcji renu, lub wydobywania i przerobu rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Poszerzono również kompetencje komitetu konsultacyjnego oraz organu kontroli . Po zmianach organ kontroli występuje do Komitetu Konsultacyjnego o przedstawienie w wyznaczonym terminie rekomendacji, obejmującej uzasadnienie faktyczne i prawne w zakresie zasadności wydania decyzji dotyczącej sprzeciwu do nabycia udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcia udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, bądź decyzji dotyczącej nakazania zbycia udziałów albo akcji spółki, będącej podmiotem podlegającym ochronie, w wyznaczonym terminie.

Kolejna zmiana ma charakter porządkujący, niemniej jednak jest niezbędna z uwagi na ustawę z 19.11.2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 1960). W skład Komitetu Konsultacyjnego weszli ministrowie kierując nowo powstałymi działami administracji rządowej, tj. minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin, minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

2. Komentarz do wprowadzonych zmian

Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na potencjalne problemy dotyczące funkcjonowania zapisów ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Jest to cenna i pożądana inicjatywa, zwłaszcza z punktu widzenia charakteru tej ustawy, której istotą jest ochrona podmiotów zajmujących się kluczowymi z punktu widzenia gospodarki państwa gałęziami przemysłu. Poszerzenie kompetencji organów, których zadaniem jest czuwanie nad prawidłowością stosowania przepisów ustawy oraz sprawowanie pieczy nad istotnymi z punktu widzenia celów państwa inwestycjami, to krok w dobrym kierunku. Należy mieć na uwadze, iż kompetencji organów administracji z zakresu nadzoru i kontroli nie można domniemywać. Konieczne jest oparcie ich o wyraźnie sformułowany przepis ustawowy. Wykonywanie czynności z ww. zakresu bez podstawy prawnej nie może być uznane za zgodne z prawem działanie organów władzy publicznej. Nowelizacja przepisów w tym zakresie stanowi wyraz wspomnianej zasady.

Włączenie do składu Komitetu Konsultacyjnego ministrów kierujących nowo powstałymi działami administracji rządowej jest, jak już wspomniano, zmianą konieczną z uwagi na niedawną reformę w zakresie działów administracji rządowej. Wspomniani ministrowie są w składzie Komitetu niezbędni z uwagi na zakres spraw, którymi kierują.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności