W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 38 opublikowano ustawę z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zmiany m.in. do art. 42 ust. 4 i 5 PomSpołU, zgodnie z którym składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych będzie opłacana przez okres sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Przed zmianą chodziło o okres sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego). Natomiast co do okresu składkowego kobiet, do czasu wejścia w życie zmiany, zastosowanie ma art. 87 ust. 1b ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.; dalej: EmRentyFUSU), zgodnie z którym okres składkowy i nieskładkowy kobiet wynosi:

1) 20 lat – do 31.12.2013 r.,

2) 21 lat – od 1.1.2014 r.,

3) 22 lata – od 1.1.2016 r.,

4) 23 lata – od 1.1.2018 r.,

5) 24 lata – od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

1) ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat,

2) posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

W tym przypadku przed zmianą w odniesieniu do okresu składkowego i nieskładkowego kobiet również stosuje się art. 87 ust. 1b EmRentyFUSU.

Warto przypomnieć, że chodzi tu o składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez ośrodek pomocy społecznej za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem. Składki opłaca się, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty.

Ważne
Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie (art. 42 ust. 1 PomSpołU).