W Dz.U. 2022 r. pod poz. 1391 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 29.6.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Zmiany wprowadzono do rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16.3.2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. z 2005 r. poz. 459 ze zm.). Zmiany dotyczą okresów polowań na jelenie szlachetne. W odniesieniu do byków jelenia szlachetnego okresy polowań ustalono:

 • w drugim roku życia – od 21 sierpnia do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od 1 czerwca do końca lutego;
 • w trzecim i kolejnym roku życia – od 21 sierpnia do końca lutego.

Przed zmianą okres polowania na wszystkie byki trwał od 21 sierpnia do końca lutego.

Jeżeli chodzi o łanie jelenia szlachetnego, okresy polowań to:

 • w drugim roku życia – od 1 września do 15 stycznia, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od 1 czerwca do 31 lipca oraz od 1 września do 15 stycznia;
 • w trzecim i kolejnym roku życia – od 1 września do 15 stycznia.

Przed zmianą okres polowania na wszystkie łanie trwał od 1 września do 15 stycznia.

Natomiast w odniesieniu do cieląt jelenia szlachetnego okresy polowań trwają od 1 września do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – od 1 września do 31 marca. Przed zmianą okres polowania na wszystkie cielęta trwał od 1 września do końca lutego.

Zmiany dotyczą też danieli, w przypadku których okres polowań na byki trwa obecnie (zależnie od wieku):

 • w drugim roku życia – od 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od 1 czerwca do końca lutego;
 • w trzecim i kolejnym roku życia – od 1 września do końca lutego.

Przed zmianą okres polowania na wszystkie byki trwał od 1 września do końca lutego.

Jeżeli chodzi o łanie daniela okres polowań trwa obecnie (w zależności od wieku):

 • w drugim roku życia – od 1 września do 15 stycznia, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od 1 czerwca do 31 lipca oraz od 1 września do 15 stycznia;
 • w trzecim i kolejnym roku życia – od 1 września do 15 stycznia.

Przed zmianą okres polowań na wszystkie łanie daniela trwał od 1 września do 15 stycznia.

W przypadku cieląt daniela okres polowań trwa obecnie od 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego – od 1 września do 31 marca. Przed zmianą okres polowań trwał – bez względu na miejsce – od 1 września do końca lutego.

Okresy polowań zmieniono też dla innych zwierząt, np. dla zajęcy szaraków i dzikich królików okres polowań trwa: od 1 listopada do 31 grudnia, a w drodze odłowu – do 15 stycznia, zaś w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – od 1 września do 31 stycznia. Przed zmianą okres polowań trwał od 1 listopada do 31 grudnia, a w drodze odłowu – do 15 stycznia.

W przypadku bażantów, okresy polowań trwają dla:

 • kogutówod 1 października do końca lutego, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – od 1 września do końca lutego; przed zmianą okres polowań trwał od 1 października do końca lutego;
 • kur (wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta) – od 1 października do 31 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych na terenach wszystkich obwodów łowieckich – od 1 września do końca lutego; przed zmianą okres polowań trwał (wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta) – od 1 października do 31 stycznia.

Jeżeli chodzi o kuropatwy, okresy polowań trwają od 11 września do 21 października, w drodze odłowu – do 15 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych – od 11 września do 30 listopada. Przed zmianą okresy polowań dla kuropatw trwały od 11 września do 21 października, a w drodze odłowu – do 15 stycznia.

Ważne

W łowieckim roku gospodarczym 2022/2023 okresy polowań na:

 • jelenie szlachetne: byki i łanie, w drugim roku życia, na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego,
 • daniele: byki i łanie, w drugim roku życia, na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego

– rozpoczęły się 2.7.2022 r.