W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2311 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 15.12.2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Z rozporządzenia wynika, że:

  • zakres prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmuje pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego, w przedziale częstotliwości co najmniej od 80 MHz do 40 GHz w punktach pomiarowych i z częstotliwością wykonywania pomiarów określoną w niniejszym rozporządzeniu;
  • pomiary pól elektromagnetycznych w środowisku wykonuje się przy wilgotności względnej powietrza i tempera-turze otoczenia zgodnych ze specyfikacją techniczną miernika, przy braku opadów atmosferycznych;
  • sposób wyboru punktów pomiarowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • wymaganą częstotliwość prowadzenia pomiarów określa załączniku nr 2 do rozporządzenia;
  • sposoby prezentacji wyników pomiarów określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Ważne

Omawiane rozporządzenie poprzedza rozporządzenie Ministra Środowiska z 12.11.2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2007 r. poz. 1645), które traci moc z dniem 1.1.2021 r. Ustalono więc, że do okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, wykonanych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.