Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2311 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 15.12.2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Z rozporządzenia wynika, że:

  • zakres prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmuje pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego, w przedziale częstotliwości co najmniej od 80 MHz do 40 GHz w punktach pomiarowych i z częstotliwością wykonywania pomiarów określoną w niniejszym rozporządzeniu;
  • pomiary pól elektromagnetycznych w środowisku wykonuje się przy wilgotności względnej powietrza i tempera-turze otoczenia zgodnych ze specyfikacją techniczną miernika, przy braku opadów atmosferycznych;
  • sposób wyboru punktów pomiarowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • wymaganą częstotliwość prowadzenia pomiarów określa załączniku nr 2 do rozporządzenia;
  • sposoby prezentacji wyników pomiarów określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Ważne

Omawiane rozporządzenie poprzedza rozporządzenie Ministra Środowiska z 12.11.2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2007 r. poz. 1645), które traci moc z dniem 1.1.2021 r. Ustalono więc, że do okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, wykonanych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności