1. Omówienie przepisów

W Dz.U. z 4.6.2016 r. pod poz. 779 opublikowano rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 18.5.2016 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim.

Rozporządzenie określa niższy udział w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim dla:

  • nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich programu,
  • programów wyspecjalizowanych, dla których brak jest wystarczającej liczby audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich lub utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim,
  • programów, na których nadawanie przyznano koncesję określającą, że programy te są przeznaczone dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

2. Komentarz

Zasady nadawania utworów wytworzonych pierwotnie w języku polskim określają przepisy art. 15 ustawy z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 639). Nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów. Ta sama ilość dotyczy także nadawców programów radiowych (z wyłączeniem programów tworzonych w całości w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, lub w języku regionalnym), którzy przeznaczają co najmniej 33% miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory, które są wykonywane w języku polskim, z tego co najmniej 60% w godzinach od 5:00 do 24:00.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może jednak określić niższy udział nadawania polskich audycji. Wspomniane wyżej rozporządzenie przewiduje, że w odniesieniu do nadawców w pierwszym roku rozpowszechniania przez nich programu limit obniżono do 25%. Natomiast nadawcy wyspecjalizowanego programu telewizyjnego wymienieni w § 4 rozporządzenia (m.in. adresowanego do dzieci poniżej 7. roku życia lub zawierającego filmy dokumentalne w 80% miesięcznego czasu nadawania), muszą przeznaczać co najmniej 15% kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim. Przy czym, dla nadawców programów wyspecjalizowanych adresowanych do dzieci i młodzieży do 15. roku życia, a także zawierających przeważającą liczbę (60% lub70%) programów filmowych, limit wynosi 25% kwartalnego czasu nadawania. Wreszcie, dla nadawców programach poradnikowych limit wynosi 29%.

Dla nadawców wyspecjalizowanego programu radiowego limit miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory wykonywane w języku polskim obniżono do co najmniej:

  • 7% – w przypadku programu radiowego, w którym wykonania utworów muzyki poważnej zajmują co najmniej 75% miesięcznego czasu nadawania,
  • 10% – w przypadku programu radiowego, w którym wykonania utworów muzyki jazzowej zajmują co najmniej 75% miesięcznego czasu nadawania.

Rozporządzenie przewiduje także obniżenie limitów dla nadawania programów o tematyce europejskiej.