Określenie zakresu danych zawartych w upomnieniu skierowanym do zobowiązanego

Dodany § 3e do art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, upoważnia ministra finansów do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu danych, jakie powinny być zawarte w upomnieniu skierowanym do zobowiązanego, który nie wykonał obowiązku o charakterze pieniężnym, jak i obowiązku o charakterze niepieniężnym. Oprócz danych identyfikujących: wierzyciela wystawiającego upomnienie, zobowiązanego, który nie wykonał w terminie obowiązku oraz danych o obowiązku podlegającym wykonaniu, dodano regulację w zakresie pouczenia zobowiązanego o konsekwencjach niezastosowania się do upomnienia. W przypadku bowiem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, do majątku zobowiązanego będą zastosowane środki egzekucyjne. W konsekwencji – w przypadku egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym – powstanie obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej, opłaty egzekucyjnej oraz wydatków egzekucyjnych, które obciążać będą zobowiązanego. Ma to zapewnić prawidłowość pouczenia zobowiązanego o skutkach niewykonania obowiązku i niezastosowania się do upomnienia.

Przyjęte rozwiązania oparte zostały na przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1294) w zakresie danych zawartych w upomnieniu.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 20 lutego 2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności