Zgodnie z nowym brzmieniem art. 7 ust. 1 ZamPublU zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Po zmianach wprowadzonych ZamPublUZm16 do udziału w postępowaniu mogą być dopuszczeni także wykonawcy spełniający określone wymagania ZamPublU i warunki wskazane przez zamawiającego.

W nowym brzmieniu art. 22 ZamPublU odnosi się bezpośrednio do sytuacji wykonawców. Jak stanowi art. 22 ust. 1 ZamPublU o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

Nowa zasada proporcjonalności

Uwzględniając nową zasadę proporcjonalności, zgodnie z ust. 1a dodanym do art. 22 ZamPublU, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Warunki udziału w postępowaniu

Jak stanowi art. 22 ust. 1b ZamPublU warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wraz z implementacją przepisów dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz położeniem szczególnego nacisku na klauzule społeczne, w znowelizowanym art. 22 ust. 2 ZamPublU wskazano, że zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych – te jednak nie wiążą się bezpośrednio z przedmiotem zamówienia.

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający może wymagać w szczególności:

1) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem;

2) aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych wykazujących w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań;

3) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W ślad za art. 58 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE, dotyczącym kryteriów kwalifikacji, zamawiający nie może wymagać, aby minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem, przekraczał dwukrotność wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji. Zamawiający wskazuje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w protokole powody zastosowania takiego wymogu.

W art. 58 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE wprowadzono zasadę, że jeżeli zamówienie jest podzielone na części, to omówione powyżej wymogi dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej stosuje się do każdej z tych części.

Umowa ramowa

Jeżeli zamówienie oparte na umowie ramowej jest udzielane w przypadkach, o których mowa w art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ZamPublU (tj. gdy zwracając się o złożenie ofert, w przypadku gdy nie wszystkie warunki realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw lub nie wszystkie warunki wyłonienia wykonawców będących stroną umowy ramowej określono w umowie ramowej lub w odniesieniu do niektórych zamówień realizowanych zgodnie z zawartą umową ramową, o ile taka możliwość została przez zamawiającego przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, w przypadku gdy umowa ramowa określa wszystkie warunki regulujące realizację robót budowlanych, usług lub dostaw), wymóg posiadania minimalnego rocznego obrotu oblicza się na podstawie przewidywanej maksymalnej wielkości zamówień, które będą realizowane w tym samym czasie, lub ‒ w przypadku braku takich informacji ‒ na podstawie wartości umowy ramowej. W przypadku dynamicznego systemu zakupów wymóg posiadania minimalnego rocznego obrotu wyliczany jest na podstawie przewidywanej maksymalnej wielkości zamówień, które mają być objęte tym systemem (art. 22c ZamPublU).

Ocena zdolności wykonawcy

Oceniając zdolności techniczne i zawodowe wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

Ważne
W takim przypadku zamawiający może wymagać od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób (art. 22d ZamPublU).

W odniesieniu do konsorcjów ZamPublUZm16 wprowadziła nowe rozwiązanie, skutkujące tym, że zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ZamPublU, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ZamPublU, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne. Zamawiający może także określić warunki realizacji zamówienia przez konsorcjantów (wykonawców występujących wspólnie) w inny sposób, niż w przypadku pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne (dodane ust. 5 i 6 w art. 23 ZamPublU).