Zgodnie z art. 52 ust. 7 ustawy z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.); dalej: KodeksWyb:

1) od podjęcia przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie czynności, o których mowa w art. 42 § 1 KodeksWyb (czyli sprawdzenia, czy urna jest pusta, po czym zamknięcia urny wyborczą i opieczętowania jej pieczęcią komisji oraz sprawdzenia, czy na miejscu znajduje się spis wyborców i potrzebna liczba kart do głosowania właściwych dla przeprowadzanych wyborów, jak również czy w lokalu wyborczym znajduje się odpowiednia liczba łatwo dostępnych miejsc zapewniających tajność głosowania);

2) do podpisania protokołu

– prowadzi się transmisję z lokalu wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych.

Ważne
Szczegółowe informacje o dostępie do transmisji podaje się co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem głosowania na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

W związku z tym PKW podjęła uchwałę z 9.4.2018 r. w sprawie określenia warunków technicznych transmisji z lokalu wyborczego oraz rejestracji obrazu i dźwięku, w przypadku, gdy transmisja nie jest możliwa.

Zgodnie z uchwałą, transmisji z lokalu wyborczego oraz rejestracji obrazu i dźwięku, w przypadku, gdy transmisja nie jest możliwa, dokonuje się przy pomocy:

1) urządzeń rejestrujących obraz, spełniających następujące warunki: co najmniej dwie niezależne kamery cyfrowe, obiektyw szerokokątny (co najmniej 120 stopni), rozdzielczość co najmniej full HD;

2) urządzeń rejestrujących dźwięk: co najmniej dwa urządzenia rejestrujące dźwięk (dopuszcza się rejestrację dźwięku za pomocą kamer, o których mowa w punkcie 1);

3) urządzenia zapewniającego zasilanie awaryjne, gwarantujące podtrzymanie pracy urządzeń rejestrujących przez okres nie krótszy niż 2 godziny;

4) nośnika pamięci pozwalającego na zarchiwizowanie transmisji w jakości full HD.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.