Określenie szczegółów współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych, w tym szczegółowy zakres informacji dotyczących czynności egzekucyjnych i innych czynności podejmowanych przez te podmioty, a także zdarzeń mających wpływ na egzekwowany obowiązek zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych

Rozporządzenie systematyzuje i doprecyzowuje czynności, jakie podejmują organy egzekucyjne i wierzyciele w celu prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Szczególne znaczenie tych czynności wynika z nowego systemu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej. W projekcie rozporządzenia okoliczności, o których zaistnieniu wierzyciel winien zawiadomić organ egzekucyjny, ale również szczegółowy zakres przekazywanych informacji.

Prawidłowe naliczanie i pobranie kosztów egzekucyjnych wymaga od wierzyciela, aby poinformował organ egzekucyjny o okolicznościach, wskazanych w art.32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (tj. o zmianie należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym, okolicznościach zawieszenia postępowania, ustanie przyczyny zawieszenia postępowania itp.).

Ponadto organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne, w ramach współpracy pomiędzy organami egzekucyjnymi, jest obowiązany do zawiadomienia innych organów egzekucyjnych uczestniczących w postępowaniu egzekucyjnym o okolicznościach mających wpływ na wysokość kosztów egzekucyjnych naliczonych i pobranych w tym postępowaniu egzekucyjnym. Brak lub niekompletność informacji w tym zakresie skutkować może wadliwością naliczania i pobrania tych kosztów.

Konieczne jest także, aby dłużnicy zajętej wierzytelności również posiadali aktualne informacje, mające kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji ich obowiązków wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozporządzenie wejdzie w życie od 20.2.2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności