Stanowisko KIS w indywidualnej interpretacji podatkowej z 24.4.2020 r., 0111-KDIB3-1.4012.159.2020.1.ICz.

Sytuacja Podatnika

Gmina realizuje inwestycję w zakresie odnawialnych źródeł energii polegającą na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na/przy/w budynkach stanowiących własność mieszkańców Gminy, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Montażem instalacji zajmie się na podstawie kontraktu wyłoniony przez Gminę wykonawca, który będzie wystawiał na Gminę faktury VAT, tytułem wykonania usług na rzecz poszczególnych nabywców. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Województwa („Czysta Energia”) na pokrycie części kosztów kwalifikowanych – w tym na pokrycie kosztów związanych z zakupem i montażem Instalacji oraz usługami inspektora nadzoru.

W związku z realizacją ww. inwestycji przewidziane jest podpisywanie z Mieszkańcami umów, ze względu na montaż Instalacji na terenie ich nieruchomości, oraz opłacenia przez nich wkładu własnego powiększonego o VAT. Mieszkaniec m.in.: użycza część nieruchomości będącej jego własnością do przeprowadzenia montażu Instalacji zgodnie z indywidualną koncepcją montażu przedstawioną przez Wykonawcę; na własny koszt dostosuje instalację elektryczną / wodną / centralnego ogrzewania do wymagań Instalacji; wykona niezbędne prace remontowo-odtworzeniowe (takie jak uzupełnienie okładzin podłóg, malowanie, uzupełnianie tynku, etc.); zobowiązuje się do właściwej eksploatacji Instalacji, ponoszenia kosztów tej eksploatacji wraz z kosztami ubezpieczenia; zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli / inwentaryzacji / pomiarów liczników przez uprawnionych pracowników Gminy. Gmina zapewnienia Wykonawcę, montaż Instalacji, sprawowania bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac, przeprowadzenia odbiorów końcowych oraz rozliczenia finansowego.

Po upływie 5 letniego okresu trwania Projektu, własność całości Instalacji zostanie przekazana na własność Mieszkańca bez dodatkowego wynagrodzenia.

Na moment składania niniejszego wniosku Gmina nie nabyła jeszcze Instalacji, niemniej rozpoczęła już pobieranie wpłat od Mieszkańców. Gmina nie otrzymała jeszcze żadnej kwoty tytułem dofinansowania.

Pytanie Gminy: czy w celu ustalenia podstawy opodatkowania i kwoty VAT należnego kwotę otrzymanego dofinansowania należy potraktować jako kwotę brutto, tj. kwota VAT należnego od kwoty dotacji powinna zostać skalkulowana metodą „w stu”?

Stanowisko Dyrektora

Dyrektor zgodził się ze stanowiskiem Gminy i odstąpił od uzasadnienia prawnego przyjmując argumentację jej poniższą argumentację.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU) podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Z kolei zgodnie z art. 29a ust. 6 podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty VAT.

W przypadku otrzymywanego przez Gminę dofinansowania na pokrycie wydatków kwalifikowanych związanych z Projektem, kwota otrzymanego dofinansowania nie będzie powiększana o żaden podatek, tzn. instytucja finansująca wypłaci Gminie jedynie uzgodnioną kwotę wyliczoną w oparciu o kwoty netto wykazane na fakturach zakupowych otrzymanych przez Gminę w związku z Projektem i przedłożonych wraz z wnioskami o płatność.

Mając powyższe na uwadze, logiczną konsekwencją takiego podejścia powinno być uznanie, że podstawą opodatkowania dla świadczonej przez Gminę usługi modernizacji termoenergetycznej i elektroenergetycznej będzie przewidziana w Umowach kwota netto wynagrodzenia należna Gminie od Mieszkańca oraz kwota otrzymanego dofinansowania pomniejszona o przypadający na nie należny VAT. Innymi słowy Gmina będzie zobowiązana wyliczyć wartość należnego VAT od dofinansowania tzw. metodą „w stu”, traktując wysokość uzyskanego dofinansowania jako kwoty brutto, tj. obejmujące już należny VAT.

(RA)