Określenie ewentualnych form wsparcia przez samorządy uchodźców z Ukrainy

Według projektowanego zapisu:

3. Jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny, z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1.

Zakres ewentualnej pomocy projektodawca dookreślił poprzez odesłanie do ust. 1 gdzie przewiduje się następujące formy pomocy:

  1. zakwaterowanie,
  2. zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego;
  3. zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna;
  4. finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1–3;
  5. zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

W tym miejscu warto także odnotować, że stosowanie ww. form wsparcia ma być możliwe po przyjęciu przez organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego specjalnej uchwały, która ma określać zakres pomocy (ust. 4). Natomiast według projektodawcy – formy i tryb udzielania pomocy określić ma właściwy organ wykonawczy danej jednostki lub związku.

Z powyższego należy więc wnioskować, że projektodawca przewiduje pewien dualizm decyzyjny w ww. zakresie przedmiotowym. Z jednej strony bowiem organ stanowiący samorządu (np. rada gminy) ma określić ogólny zakres pomocy, z drugiej zaś strony organ wykonawczy samorządu (np. wójt gminy) ma konkretyzować ww. pomoc poprzez ustalenie form i trybu jej udzielania.

Podsumowując, wydaje się, że projektowane rozwiązanie legislacyjne jest słuszne. W praktyce gmina, czy powiat, uzyska w pełni legalne możliwości np. zakwaterowania uchodźców, czy zapewnienia całodziennego wyżywienia albo zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. Inna sprawa to praktyczna realizacja tych form wsparcia. W każdym razie jest to przepis fakultatywny, więc każdy samorząd samodzielnie zadecyduje – czy, i w jakim zakresie będzie w stanie podołać finansowo i organizacyjnie wskazanym formom pomocy dla obywateli Ukrainy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności