Przed jednostkami samorządu terytorialnego nastał intensywny okres związany z przygotowaniem projektów budżetów na 2021 r. Co do zasady, wspomniane jednostki postępują według mechanizmów określanych w specjalnych uchwałach organów stanowiących podejmowanych w trybie art. 234 FinPubU. Aktualnie jednostki muszą się jednak zmierzyć z nowymi wyzwaniami, co ma związek ze skomplikowanym stanem gospodarki finansowej w następstwie epidemii COVID-19. Wymusza to konieczność lepszego planowania wydatków, a skoro tak, to pewne szczególne rozwiązania powiązane z tymi aspektami można także ująć we wspomnianych wyżej uchwałach, wprowadzając różne modyfikacje (zmiany uchwał) do mechanizmu procedowania nad projektem uchwały budżetowej na 2021 r. Poniżej prezentujemy projekt zapisów, które można w związku z tym wykorzystać.

Uchwała Rady Gminy… nr … z dnia …

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy … z dnia … w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej gminy …

Na podstawie art. 234 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje.

§ 1

W ramach niniejszej uchwały wprowadza się zmiany do uchwały Rady Gminy z dnia … Nr … w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, które są związane ze szczególnymi okoliczności dotyczącymi epidemii COVID-19.

§ 2

W uchwale z dnia … Rady Gminy Nr… w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 (Wnioski do projektu budżetu)

dodaje się ust. 3 o treści:

3. Wnioski do projektu budżetu na rok budżetowy 2021 należy składać w terminie do dnia 31.10.2020 r. Wydłużenie terminu o jeden miesiąc jest spowodowane szczególnymi okolicznościami związanymi z konsekwencjami finansowymi dla gminy spowodowanymi COVID-19”;

dodaje się ust. 4 i 5 o treści:

4. Jednostki organizacyjne gminy składają wnioski do projektu budżetu na rok budżetowy 2021 z wyszczególnieniem:

1) zestawienia planowanych dochodów budżetowych,

2) zestawienia planowanych wydatków budżetowych, z uwzględnieniem wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

5. Zestawienia o których mowa w ust. 4 muszą zawierać pisemne uzasadnienia, w szczególności wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”;

2. W § 2 (Projekt uchwały budżetowej)

dodaje się ust. 3 i 4 o treści:

„3. Plan wydatków budżetowych, o którym mowa w ust. 2 jest sporządzany na rok budżetowy 2021 z uwzględnieniem wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wydatki w tym zakresie przedmiotowym powinny zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;

4. W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok ustanawia się upoważnienia dla Wójta Gminy na podstawie przepisów ustawy z 8.3.1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) i ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 869 ze zm.), z zastrzeżeniem samodzielności decyzyjnej Wójta w trakcie wykonywania budżetu wynikającej z art. 15zn i art. 15zo ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.

§ 3

Pozostałe postanowienia uchwały z dnia … Rady Gminy Nr … w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, pozostają bez zmian.

§ 4

Za wykonanie uchwały jest odpowiedzialny Wójt Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

……………….

Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 234 FinPubU, uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa w szczególności:

1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;

3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

Uchwała w oparciu o ww. podstawę prawną została przyjęta na mocy uchwały Rady Gminy z dnia … Nr… w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Jak wynika z tej regulacji, ustawodawca pozostawił organowi stanowiącemu względną swobodę w określaniu ww. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, o czym świadczy użycie słów – w szczególności. Z uwagi na ten aspekt prawny oraz specyficzną sytuację spowodowaną trudnościami w precyzyjnym określenie wydatków na szeroko pojęte cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach niniejszej uchwały wprowadza się pewne rozwiązania szczególne w odniesieniu do trybu prac nad projektem budżetu gminy na 2021 r.

Zmiany zasadniczo dotyczą wydłużenia terminu z 30 września na 31 października – w zakresie składania wniosków do projektu budżetu przez jednostki organizacyjne gminy, których podstawą finansowego funkcjonowania są w trakcie roku budżetowego – plany finansowe. Zobowiązuje się również jednostki organizacyjne, aby w możliwie szczegółowy sposób określały strukturę planowanych wydatków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, wprowadzając także odrębny wymóg uzasadnienia wydatków w tym zakresie.

Pozyskanie ww. danych umożliwi wójtowi przygotowanie budżetu na 2021 r. uwzględniającego m.in. wydatki na ww. specjalne cele.

W toku wykonywania budżetu w 2021 r. wójt będzie dysponował zarówno upoważnieniami określonymi przez radę gminy, jak z mocy prawa – specjalnymi prerogatywami z tzw. tarczy antykryzysowej.