Określanie danych dotyczących uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Rozporządzenie to jest aktem wykonawczym do ustawy z 12.6.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 568 ze zm.; dalej: SystHandlUprEmGazCieplU). Określa ono 4 grupy zagadnień. Jakich - o tym poniżej.

1. Wymagania dotyczące wyodrębnienia podinstalacji w ramach instalacji oraz instalacji nowej (art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 68 ust. 2 pkt 1 oraz w art. 71 ust. 3 pkt 1 SystHandlUprEmGazCieplU).

Łączna wielkość produkcji i łączna wielkość emisji z wszystkich wyodrębnionych podinstalacji nie może być większa niż całkowita wielkość produkcji i całkowita wielkość emisji z instalacji.

2. Zakres i sposób gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej (art. 21 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 2 pkt 2 oraz art. 71 ust. 3 pkt 2 SystHandlUprEmGazCieplU) w instalacji i podinstalacji w celu określenia okresów odniesienia będących podstawą do wyliczania przydziału uprawnień do emisji.

3. Sposób określania historycznego poziomu działalności (art. 21 ust. 1 pkt 4 SystHandlUprEmGazCieplU), oraz poziomów działalności, o których mowa w art. 68 ust. 2 pkt 3 i art. 71 ust. 3 pkt 3 SystHandlUprEmGazCieplU.

Historyczny poziom działalności w instalacji, w której wyodrębniono podinstalację objętą wskaźnikiem emisyjności dla produktu, określa się odrębnie dla każdego produktu, w oparciu o medianę historycznej rocznej wielkości produkcji danego produktu w odpowiednim okresie odniesienia, tj. dla okresu odniesienia od 1.1.2005 r. do 31.12.2008 r. albo dla okresu odniesienia od 1.1.2009 r. do 31.12.2010 r., jeżeli poziom działalności w drugim okresie odniesienia jest wyższy.

4. Sposób obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji.

W przypadku podinstalacji objętej danym wskaźnikiem emisyjności, wstępną roczną liczbę uprawnień do emisji na dany rok oblicza się zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności