Okres wypowiedzenia umów na czas określony

Tylko przy umowie na czas określony staż pracy nie ma znaczenia

13 marca 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok dotyczący okresu wypowiedzenia przyjętego w polskim Kodeksie pracy dla umów na czas określony. Orzeczenie Trybunału wydano w tzw. trybie prejudycjalnym, udzielając odpowiedzi na pytanie Sądu Rejonowego w Białymstoku. Wspomniany Sąd zadał Trybunałowi pytanie, czy prawo polskie ustanawiające 2-tygodniowy okres wypowiedzenia dla umów na czas określony zawieranych na czas przekraczający 6 miesięcy jest zgodne z art. 1 dyrektywy 99/70, klauzulą nr 1 i 4 porozumienia ramowego oraz ogólną zasadą prawa wspólnotowego, dotyczącą zakazu dyskryminacji ze względu na rodzaj umowy o pracę. Wątpliwość Sądu była związana z faktem, że dla umów na czas nieokreślony stosuje się okresy wypowiedzenia uzależnione od stażu pracy, wynoszące od 2-tygodni do 3 miesięcy, podczas gdy w odniesieniu do pracownika zatrudnionego na czas określony stosuje się 2-tygodniowy okres wypowiedzenia niezależnie od czasu trwania umowy.

Zdaniem Trybunału, prawo polskie dyskryminuje pracowników terminowych

Orzekając w niniejszej sprawie, Trybunał Sprawiedliwości podzielił wątpliwości Sądu z Białegostoku. W wyroku TSUE stwierdzono, że klauzulę 4 pkt 1 porozumienia ramowego należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu polskiemu przewidującemu możliwość stosowania 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia do umów terminowych – niezależnie od zakładowego stażu pracy. Trybunał podkreślił, że zarówno osoby zatrudnione na czas określony jak i zatrudnione na czas nieokreślony znajdują się w porównywalnej sytuacji, tymczasem sytuacja drugiej grupy pracowników jest korzystniejsza. Trybunał podkreślił, że już we wcześniejszych orzeczeniach przyjmowano, że sam fakt tymczasowego charakteru zatrudnienia nie jest obiektywnym powodem odmiennego traktowania pracowników.

Na razie stan prawny nie uległ zmianie

Wspomniane orzeczenie prejudycjalne TSUE nie zmienia polskiego stanu prawnego (chociaż kwestia bezpośredniej skuteczności orzeczeń TSUE w systemie prawnym danego państwa budzi wiele kontrowersji). Natomiast jest prawdopodobne, że wskutek wyroku Sejm zmieni przepisy Kodeksu pracy, wydłużając okres wypowiedzenia dla pracowników zatrudnionych na czas określony.

Źródło:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ósma izba) z 13.3.2014 r. w sprawie C 38/13
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności