Okres świadczenia za pomoc dla obywateli Ukrainy będzie wydłużony o kolejne 60 dni

Na stronie internetowej RCL ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (nr z wykazu RD545).

Projekt ten ma być kontynuacją aktualnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z 15.3.2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 605 ze zm.).

Z informacji podanych do uzasadnienia ww. projektu wynika m.in., że dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z 15.3.2022 r. zostało utrzymane w mocy do 15.5.2022 r.

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika z obowiązku dostosowania przepisów wykonawczych do aktualnego brzmienia art. 13 PomocUkrainaU. Dla przypomnienia, z tego przepisu wynika, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Projektowane nowe rozporządzenie określa maksymalną wysokość świadczenia przyznawanego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz warunki jego przyznawania, a także przedłużenia wypłaty. Maksymalna wysokość wypłacanego świadczenia ma zostać ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Jednocześnie przewidziano możliwość podwyższenia kwoty świadczenia. Projekt zakłada, że świadczenie będzie przyznawane przez gminę, która będzie mogła skontrolować warunki zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Jeżeli będą one zagrażały życiu lub zdrowiu, bądź też w przypadku podania nieprawdy we wniosku, świadczenie nie będzie przysługiwało. W szczególnych przypadkach okres wypłaty świadczenia będzie mógł zostać przedłużony powyżej 120 dni.

Podsumowując, nowy projekt rozporządzenia należy ocenić pozytywnie. Przedłużenie okresu pobierania świadczenia pieniężnego jest istotnym sygnałem zarówno z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego, jak i samych beneficjentów ostatecznych wsparcia, czyli obywateli narodowości ukraińskiej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności