Na stronie internetowej RCL ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (nr z wykazu RD545).

Projekt ten ma być kontynuacją aktualnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z 15.3.2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 605 ze zm.).

Z informacji podanych do uzasadnienia ww. projektu wynika m.in., że dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z 15.3.2022 r. zostało utrzymane w mocy do 15.5.2022 r.

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika z obowiązku dostosowania przepisów wykonawczych do aktualnego brzmienia art. 13 PomocUkrainaU. Dla przypomnienia, z tego przepisu wynika, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Projektowane nowe rozporządzenie określa maksymalną wysokość świadczenia przyznawanego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz warunki jego przyznawania, a także przedłużenia wypłaty. Maksymalna wysokość wypłacanego świadczenia ma zostać ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Jednocześnie przewidziano możliwość podwyższenia kwoty świadczenia. Projekt zakłada, że świadczenie będzie przyznawane przez gminę, która będzie mogła skontrolować warunki zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Jeżeli będą one zagrażały życiu lub zdrowiu, bądź też w przypadku podania nieprawdy we wniosku, świadczenie nie będzie przysługiwało. W szczególnych przypadkach okres wypłaty świadczenia będzie mógł zostać przedłużony powyżej 120 dni.

Podsumowując, nowy projekt rozporządzenia należy ocenić pozytywnie. Przedłużenie okresu pobierania świadczenia pieniężnego jest istotnym sygnałem zarówno z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego, jak i samych beneficjentów ostatecznych wsparcia, czyli obywateli narodowości ukraińskiej.