Okres obowiązywania minimalnej częstotliwości odbierania niektórych rodzajów odpadów komunalnych

Sformułowanie "w okresie od kwietnia do października" należy rozumieć jako okres trwający od 1. kwietnia do 31. października.

Opis sytuacji

Zgodnie z art. 6r ust. 3b ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.; dalej: CzystGmU) dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Komentarz

Zgodnie z art. 6r ust. 3b CzystGmU dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Użyte przez ustawodawcę sformułowanie określające przedział czasu w miesiącach należy rozumieć jako czas między pierwszym dniem miesiąca rozpoczynającego ten przedział a ostatnim dniem miesiąca zamykającego ten przedział. Użyte nazwy miesięcy w sformułowaniu "w okresie od… do.." bez wskazania konkretnych dni, wyznaczają zamknięty przedział czasu miedzy wszystkimi dniami zaliczanymi do tych miesięcy.

Ustawodawca w przywołanym wyżej przepisie dokonał podziału roku na tzw. sezon letni trwający od 1. kwietnia do 31. października (o większym ryzyku powstawania uciążliwości odorowych i zagrożeń sanitarnych powodowanych zagniwaniem wybranych rodzajów odpadów, a w związku z tym potrzebą częstszego ich odbierania) i tzw. sezon zimowy trwający od 1. listopada do 31. marca.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności