Sformułowanie „w okresie od kwietnia do października” należy rozumieć jako okres trwający od 1. kwietnia do 31. października.

Opis sytuacji

Zgodnie z art. 6r ust. 3b ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.; dalej: CzystGmU) dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Komentarz

Zgodnie z art. 6r ust. 3b CzystGmU dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Użyte przez ustawodawcę sformułowanie określające przedział czasu w miesiącach należy rozumieć jako czas między pierwszym dniem miesiąca rozpoczynającego ten przedział a ostatnim dniem miesiąca zamykającego ten przedział. Użyte nazwy miesięcy w sformułowaniu „w okresie od… do..” bez wskazania konkretnych dni, wyznaczają zamknięty przedział czasu miedzy wszystkimi dniami zaliczanymi do tych miesięcy.

Ustawodawca w przywołanym wyżej przepisie dokonał podziału roku na tzw. sezon letni trwający od 1. kwietnia do 31. października (o większym ryzyku powstawania uciążliwości odorowych i zagrożeń sanitarnych powodowanych zagniwaniem wybranych rodzajów odpadów, a w związku z tym potrzebą częstszego ich odbierania) i tzw. sezon zimowy trwający od 1. listopada do 31. marca.