Wyrok Sądu Okręgowego zapadł m.in. wskutek skargi Prezesa UZP, który zarzucił postanowieniu KIO – umarzającemu postępowanie odwoławcze, błąd w ustaleniach faktycznych, polegający na bezzasadnym uznaniu, że do postępowania odwoławczego w ustawowym terminie żaden wykonawca nie przystąpił. Tymczasem do postępowania odwoławczego wykonawca zgłosił skuteczne przystąpienie. Dlatego Sąd wskazał, iż wskutek błędnych ustaleń faktycznych poczynionych w sprawie, w zakresie zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, KIO wydała postanowienie o umorzeniu postępowania z rażącym naruszeniem prawa.
Jednocześnie Sąd Okręgowy rozpoznał merytorycznie zarzuty zawarte w odwołaniu. Dokonując wykładni art. 143a ust. 3 Pzp orzekł, że wskazanie wartości procentowej powyżej maksymalnej dziesięcioprocentowej wartości określonej w tym przepisie Pzp stanowi o niezgodności oferty ze SIWZ, bez względu na to, czy zamówienie będzie realizowane systemem podwykonawczym, czy też samodzielnie przez wykonawcę.