W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 855 opublikowano ustawę z 7.4.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne.

Zgłoszenie do wójta zamiast uchwały rady gminy

Zmiany wprowadzono do PrWod. Tworzenie miejsc wykorzystywanych okazjonalnie do kąpieli określają przepisy art. 39 PrWod. Zgodnie z ich nowym brzmieniem, miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, funkcjonujące przez okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni w roku kalendarzowym, można utworzyć w przypadku, gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska. Utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wymaga zgłoszenia wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) właściwemu ze względu na planowaną lokalizację tego miejsca. Wniesienie tego zgłoszenia oznacza także dokonanie za pośrednictwem wójta zgłoszenia wodnoprawnego na wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w zakresie i na warunkach wskazanych w zgłoszeniu utworzenia takiego miejsca.

Przed zmianą do utworzenia takiego miejsca wymagano zgody zawartej w uchwale rady gminy będącej aktem prawa miejscowego. Jak więc widać uproszczono proces tworzenia takiego miejsca.

Zgodnie z nowymi przepisami organizator może utworzyć miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, jeżeli wójt nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia utworzenia takiego miejsca albo przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przekaże zawiadomienie o braku sprzeciwu. Przed zmianą organizator składał wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca. Według poprzednich przepisów, wójt na podstawie złożonego wniosku opracowywał projekt uchwały rady gminy zawierającej zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Zgłoszenie wniesione właściwemu wójtowi

Jak wynika z nowych przepisów, wspomniane wyżej zgłoszenie wniesione do wójta powinno zawierać dane wymienione w art. 39 ust. 4 PrWod, czyli m.in. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres i siedzibę organizatora, nazwę i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz opis granicy na aktualnej mapie, wskazanie: długości linii brzegowej miejsca, przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie, sezonu kąpielowego, opis infrastruktury miejsca (w tym urządzeń sanitarnych i dostępności tego miejsca dla osób niepełnosprawnych), wskazanie sposobu gospodarki odpadami. Do zgłoszenia dołącza się (art. 39 ust. 5 PrWod):

  • zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie takiego miejsca;
  • uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska;
  • poświadczenia wniesienia opłaty za zgłoszenie wodnoprawne;
  • zgodę właściciela sztucznego zbiornika wodnego, w przypadku gdy utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ma nastąpić na terenie sztucznego zbiornika wodnego.
Ważne

Jeżeli zgłoszenie jest niekompletne, wójt wzywa do jego uzupełnienia w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku niezastosowania się w tym terminie do wezwania, wójt wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

Przekazanie zgłoszenia właściwym organom środowiskowym

Zgłoszenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wraz z dokumentami wójt przekazuje:

  • w celu przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego organowi właściwemu w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych, jednocześnie informując o tym fakcie organizatora takiego miejsca;
  • do zaopiniowania właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku miejsca położonego na: terenie parku narodowego ‒ także dyrektorowi parku narodowego, śródlądowej drodze wodnej ‒ także właściwemu dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej, polskich obszarach morskich ‒ także właściwemu terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego.
Ważne

Wymienione wyżej organy środowiskowe wyrażają opinie do przekazanego zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania od wójta, natomiast brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.

Zgłoszenie wodnoprawne wydawane w wyniku zgłoszenia utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Zgodnie z art. 39 ust. 10 PrWod, do takiego zgłoszenia nie stosuje się przepisów dotyczących wymaganej treści zgłoszenia wodnoprawnego z art. 421 PrWod. Nie stosuje się też przepisów o wymaganej zgodności z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także o spełnieniu wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków i innych wymienionych w art. 396 ust. 1 pkt 8 PrWod. Dodatkowo:

1) termin na wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia wodnoprawnego wynosi 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wodnoprawnego od wójta;

2) sprzeciw doręcza się organizatorowi oraz właściwemu w sprawie zgłoszenia utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wójtowi;

3) w przypadku braku wniesienia sprzeciwu ‒ właściwy organ przekazuje w ciągu 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od wójta informację o tym fakcie właściwemu wójtowi, a także organizatorowi.

Jeżeli decyzja w sprawie wniesienia sprzeciwu stanie się prawomocna, umarza się z mocy prawa postępowanie w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Natomiast na obszarze parku narodowego miejsce takie można utworzyć, jeżeli nie sprzeciwiają się temu postanowienia planu ochrony parku narodowego albo planu zadań ochronnych oraz zasady udostępniania parku narodowego.

Sprzeciw wójta

Wójt wnosi sprzeciw, o którym mowa w art. 39 ust. 3 PrWod, jeżeli:

  • przemawia za tym ważny interes publiczny;
  • jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, w szczególności gdy w sezonie kąpielowym, którego dotyczy zgłoszenie, na wniosek tego samego organizatora na tym samym terenie lub w jego sąsiedztwie było już utworzone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli;
  • przemawiają za tym ważne względy: ochrony środowiska, ochrony zdrowia publicznego, a także bezpieczeństwa osób kąpiących się;
  • utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i inne wymienione w art. 39 ust. 13 pkt 4 PrWod.

Modyfikacje terminu na wniesienie sprzeciwu przez wójta

Z art. 39 ust. 3 PrWod wynika, że organizator może utworzyć takie miejsce, jeżeli wójt nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Przy czym do terminu tego wlicza się wspomniany wyżej 21-dniowy termin na wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia wodnoprawnego.

Jeżeli wójt nie otrzyma w ciągu co najmniej 7 dni przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu w sprawie utworzenia okazjonalnego miejsca do kąpieli:

1) sprzeciwu w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego lub

2) informacji o braku takiego sprzeciwu

30-dniowy termin wydłuża się do 7 dni od dnia otrzymania przez wójta jednego z tych dokumentów.

Wójt może przed upływem 30-dniowego terminu przyjąć zgłoszenie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, jeżeli otrzymał informację o braku sprzeciwu (art. 39 ust. 10 pkt 3 PrWod), o czym niezwłocznie zawiadamia organizatora takiego miejsca, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania sprawy. W przypadku gdy zgłoszenie utworzenia takiego miejsca wobec którego nie wniesiono sprzeciwu, nie zostało przyjęte w ten sposób, wójt wydaje, na wniosek organizatora, zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu.