Z nowego brzmienia art. 289 ust. 1 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod), wynika, że nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

Ważne
Od 1.1.2017 r. w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji , o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a PrOchrŚrod.

Opłacie za korzystanie ze środowiska podlegają następujące jego rodzaje:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

2) przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z 12.6.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1223 ze zm.);

3) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

4) pobór wód;

5) składowanie odpadów.

Natomiast wspomniane wyżej informacje i wykazy obejmują przedkładane marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, o których mowa w art. 287 PrOchrŚrod, tj. prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska, aktualizowaną co roku, ewidencję zawierającą odpowiednio informacje o:

1) ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej;

2) ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;

3) wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c) PrOchrŚrod (chodzi o wody opadowe i roztopowe);

4) wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego.

Zmiana wynika z ustawy z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), która nowelizuje 20 ustaw dotyczącej tego zakresu zagadnień.