Ograniczono konieczność składania informacji na temat korzystania ze środowiska

Z nowego brzmienia art. 289 ust. 1 ustawy z 27.4.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod), wynika, że nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

Ważne
Od 1.1.2017 r. w przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji , o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a PrOchrŚrod.

Opłacie za korzystanie ze środowiska podlegają następujące jego rodzaje:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

2) przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z 12.6.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1223 ze zm.);

3) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

4) pobór wód;

5) składowanie odpadów.

Natomiast wspomniane wyżej informacje i wykazy obejmują przedkładane marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, o których mowa w art. 287 PrOchrŚrod, tj. prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska, aktualizowaną co roku, ewidencję zawierającą odpowiednio informacje o:

1) ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej;

2) ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi;

3) wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c) PrOchrŚrod (chodzi o wody opadowe i roztopowe);

4) wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego.

Zmiana wynika z ustawy z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), która nowelizuje 20 ustaw dotyczącej tego zakresu zagadnień.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności