W grudniu 2016 r. skierowano do Sejmu komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Projekt ten, będący wynikiem prac sejmowej Komisji do Spraw Petycji, proponuje zmianę wzbudzających wątpliwości przepisów dotyczących solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości, w sytuacji gdy niektórzy współwłaściciele są zwolnieni od podatku rolnego lub podatku od nieruchomości albo nie podlegają tym podatkom. Przedmiotowy projekt jest obecnie przedmiotem prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.