Ograniczenie w funkcjonowaniu szkół położonych w żółtej i czerwonej strefie

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia MEN z 16.10.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1830).

Ograniczenia w obszarze żółtym

Zgodnie z nowymi przepisami, od 19.10.2020 r. ogranicza się w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, w powiatach znajdujących się w obszarze żółtym. Ograniczenie to polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że:
1) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole, placówce lub centrum oraz
2) nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
- chyba że doszło do przejścia na nauczanie mieszane, bądź całkowicie zdalne, zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z 12.8.2020 r.
Jednocześnie dyrektor powinien ustalić harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z powyższym podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

Ograniczenia w obszarze czerwonym


Natomiast w przypadku szkół publicznych i niepublicznych: szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego znajdujących się w powiatach na obszarze czerwonym - ich funkcjonowanie zostało od 19.10.2020 r. ograniczone w całości.

Nauczanie zdalne


Zarówno w przypadku częściowego ograniczenia funkcjonowania szkół w obszarze żółtym, jak i w przypadku całkowitego ograniczenia funkcjonowania szkół w strefie czerwonej - zajęcia powinny być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ograniczenie funkcjonowania szkół, placówek i centrów nie dotyczy jednak:
1) szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i szkół specjalnych przysposabiających do pracy;
2) internatów;
3) uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Zajęcia w szkołach zawodowych

W przypadku szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, placówkach i centrach znajdujących się w strefie czerwonej, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie:
1) zajęć praktycznych - będą realizowane w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
2) praktyk zawodowych - będą realizowane w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa;
3) staży uczniowskich - będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia.

Natomiast w przypadku szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, placówkach i centrach znajdujących się w strefie żółtej, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie:
1) zajęć praktycznych - będą realizowane w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik kształcenia;
2) praktyk zawodowych - będą realizowane w miejscu ich prowadzenia;
3) staży uczniowskich - będą mogły być realizowane w miejscu ich prowadzenia.

Zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i staże uczniowskie zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej, będą mogły być prowadzone u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogłyby zagrozić zdrowiu uczniów.

Kształcenie w szkołach specjalnych

W przypadku szkół ponadpodstawowych i szkół podstawowych dla dorosłych znajdujących się w strefie żółtej lub czerwonej, w odniesieniu do uczniów, którym rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości nie pozwala na realizowanie nauczania zdalnego w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły powinien:
1) zorganizować zajęcia w szkole lub
2) umożliwić uczniowi realizację zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności