Ograniczenie terminowego zatrudnienia proponowane w kolejnym projekcie zmian w Kodeksie pracy

Pod koniec lutego grupa posłów SLD skierowała do Sejmu projekt zmian do Kodeksu pracy. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy zakłada m.in. ograniczenie terminowego zatrudnienia. 11 marca projekt został skierowany do konsultacji.

Limit zatrudnienia na czas określony

Posłowie proponują rozwiązanie wzorowane na pierwszej ustawie antykryzysowej, przewidującej 24-miesięczny limit zatrudnienia na czas określony. Kodeks pracy miałby przewidywać podobną granicę dla zatrudnienia terminowego (z wyłączeniem zatrudnienia w celu zastępstwa nieobecnego pracownika), przy czym limit ten mógłby zostać wydłużony do 36 miesięcy w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy uzgodnionym z zakładową organizacją związkową. Przekroczenie wskazanego w Kodeksie pracy terminu byłoby równoznaczne w skutkach z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Obecna regulacja zawarta w Kodeksie pracy ogranicza umowy terminowe ilościowo (trzecia z umów na czas określony zawartych pomiędzy tymi samymi stronami bez przerw lub z przerwami nie dłuższymi niż jeden miesiąc jest w skutkach umową na czas nieokreślony).

Konieczność uzasadnianania wypowiedzeń umów terminowych


Zmiany dotyczyły by również konieczności uzasadniania wypowiedzeń umów terminowych dokonanych przez pracodawcę. Projekt przewiduje, że w układzie zbiorowym pracy lub uzgodnionym ze związkami zawodowymi regulaminie pracy strony będą mogły przewidzieć obowiązek uzasadniania przez pracodawcę wypowiedzeń umów o pracę zawartych na czas określony (obecnie pracodawca nie ma takiego obowiązku).

Modyfikacje okresu wypowiedzenia


Projekt zakłada również modyfikacje okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 12 miesięcy, strony będą mogły przewidzieć możliwość wcześniejszego wypowiedzenia takiej umowy (obecnie strony mogą przewidzieć dopuszczalność wypowiedzenia umowy terminowej zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy). W takiej sytuacji okres wypowiedzenia wynosiłby:
• 2 tygodnie w przypadku, gdy umowa o pracę na czas określony przekracza 12 miesięcy,
• 1 miesiąc w przypadku, gdy umowa o pracę na czas określony przekracza 18 miesięcy.

Zmiany w odszkodowaniach


Proponowana ustawa przewiduje również zmiany w odszkodowaniach za nieuzasadnione lub niezgodne z przepisami wypowiedzenie lub rozwiązanie umów o pracę. W przypadku wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony odszkodowanie przysługiwałoby by w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 12 miesięcy, nie niżej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (obecnie maksymalną granicą odszkodowania przewidzianą przez Kodeks pracy jest wynagrodzenie za 3 miesiące).

Podobne rozwiązanie ma dotyczyć odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie. Takie odszkodowanie ma przysługiwać w wysokości wynagrodzenia za okres do 12 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku umów terminowych przysługiwałoby odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Projekt przewiduje również przepisy przejściowe, według których do stosunków pracy nawiązanych przed dniem wejścia w życie projektowanych zmian do Kodeksu pracy stosowane będą przepisy dotychczasowe. Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.

Źródło:
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=7&Kol=D&Typ=UST

Tekst projektu dostępny pod adresem:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-922-2014/$file/7-020-922-2014.pdf 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności