Nauka zdalna od 20.12.2021 r. do 9.1.2022 r.

Oczywiście najważniejszą kwestią regulowaną przez nowe rozporządzenie MEiN z 13.12.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2301) jest ograniczenie na obszarze całego kraju, w okresie od 20.12.2021 r. do 9.1.2022 r., funkcjonowania publicznych i niepublicznych:
1) szkół podstawowych;
2) szkół ponadpodstawowych;
3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
4) szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych;
5) szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.
Powyższe ograniczenie nie dotyczy jednak:
1) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
2) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
3) internatów i burs;
4) branżowych szkół I stopnia – w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Wyjątek w przypadku nauczania specjalnego i uczniów niepełnosprawnych

Wyjątkowo, w powyższym okresie, w przypadku:
1) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
2) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
3) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej
– istnieje możliwość, aby zajęcia były prowadzone w szkole (o czym decyduje dyrektor danej szkoły).

Ponadto, w przypadku uczniów:
1) szkół podstawowych;
2) szkół ponadpodstawowych;
3) placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
4) szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne oraz placówek artystycznych;
5) szkół artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego
– którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły będzie miał obowiązek:
1) zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub
2) umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Zajęcia wspomagające

Zgodnie z par. 10f SzczegRozwOśwR w okresie do 22.12.2021 r. w publicznych i niepublicznych szkołach mogą być organizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Celem tych zajęć jest nadrobienie zaległości spowodowanych długotrwałym prowadzeniem zajęć w formie zdalnej. Nowe rozporządzenie MEiN z 13.12.2021 r. zakłada, że w dniach 20-22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające będą organizowane na terenie szkoły zgodnie z przepisami SzczegRozwOśwR.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Nowe rozporządzenie MEiN z 13.12.2021 r. przewiduje, że w terminie od 20.12.2021 r. do 9.1.2022 r. w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego dyrektor odpowiednio szkoły, placówki lub centrum będzie mógł zorganizować:
1) zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo (zajęcia będzie można tez prowadzić u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie będą występowały zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogłyby zagrozić zdrowiu uczniów);
2) praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie, w którym są realizowane te praktyki, nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Zajęcia wczesnego wspomagania i rewalidacyjne

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEiN z 13.12.2021 r. w okresie od 20.12.2021 r. do 9.1.2022 r. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia na terenie tej jednostki, z uwzględnieniem realizacji odpowiednio opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zorganizowanie opieki

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadającym klasom I-III szkoły podstawowej, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, będzie miał obowiązek zorganizowania dla nich opieki w szkole, do której uczęszczają. Jednocześnie uczniom tym dyrektor powinien umożliwić realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Przeprowadzanie konsultacji dla uczniów

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, dla uczniów klas:
1) VIII szkoły podstawowej,
2) szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiadającej klasie VIII szkoły podstawowej,
3) III liceum ogólnokształcącego,
4) szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne odpowiadającej klasie III liceum ogólnokształcącego,
5) IV technikum
– dyrektor będzie mógł zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Konsultacje będzie można również zorganizować z:
1) nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
2) nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.

Organizacja konkursów i olimpiad

Nowe rozporządzenie zakłada, że w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektor szkoły będzie mógł udostępnić pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Turnusy dokształcania teoretycznego

W rozporządzeniu wskazano również, że turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się w okresie od 20.12.2021 r. do 9.1.2022 r., będzie można realizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c PrOśw do czasu ich zakończenia.