Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu niektórych usług niematerialnych oraz należności związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych

Wprowadzenie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, oraz świadczeń o podobnym charakterze oraz wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 PDOPrU, przewiduje projekt ustawy z 6.7.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi podlegające ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu

Na podstawie dodanego art. 15e ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. po 1888 ze zm.; dalej: PDOPrU) następujące koszty:

1) usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych,

zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i

pozyskiwania personelu, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, oraz świadczeń o

podobnym charakterze;

2) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z

praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 PDOPrU (autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa określone w ustawie z 30.6.2000 r. - Prawo własności przemysłowej, wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej know-how)

- będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości

nieprzekraczającej łącznie w roku podatkowym 5% kwoty EBITDA, stanowiącej sumę dochodu uwzględnionego w podstawie opodatkowania, wysokości odpisów amortyzacyjnych

zaliczonych w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów oraz różnicy

między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego.

Ważne
Przepis zastosuje się do nadwyżki wartości kosztów, przekraczającej w roku podatkowym łącznie kwotę 1 200 000 zł. Jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę progu, o którym mowa, oblicza się mnożąc kwotę 100 000 przez liczbę rozpoczętych miesięcy roku podatkowego podatnika.

Limit kosztów uzyskania przychodu dotknie głównie dużych przedsiębiorców.

Kwota kosztów, nieodliczona w danym roku podatkowym, nie będzie mogła być odliczona w latach następnych. Ograniczenia nie zastosujemy do opłat i należności, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem towaru lub usługi.

Planowany termin wejścia w życie zmian to 1.1.2018 r.

Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i odbudowę bazy podatkowej w CIT. Prace nad projektem trwają.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności