W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 652 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10.4.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ważne
Na obszarze kraju ograniczono funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w okresie od 11.4.2020 r. do 26.4.2020 r.

Ograniczenie to polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Czasowe ograniczenie funkcjonowania wymienionych form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz związane z tym nieuczęszczanie dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego lub niesprawowanie opieki przez dziennego opiekuna jest równoznaczne z zamknięciem żłobka lub klubu dziecięcego lub niemożnością sprawowania opieki przez dziennego opiekuna w rozumieniu art. 4 i art. 4a KoronawirusU.

Powyższe rozporządzenie zostało zmienione na mocy rozporządzenia MRPiPS z 23.4.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 747). W rezultacie czasowe ograniczenie ww. form opieki nad dziećmi zostało przedłużone do 3.5.2020 r.