Ograniczenie działalności jednostek oświaty w okresie epidemii – zmiana przepisów

Począwszy od 11.3.2020 r. obowiązuje OgrOśwR. Rozporządzenie to wprowadziło w okresie od 12 marca do 10.4.2020 r. ograniczenie w funkcjonowaniu określonych w nim jednostek oświaty. Początkowo należały do nich:
1) przedszkola;
2) inne formy wychowania przedszkolnego;
3) szkoły wszystkich typów;
4) placówki oświatowo-wychowawcze;
5) placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego;
6) placówki artystyczne;
7) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
8) kolegia pracowników służb społecznych.
Natomiast ograniczenie to nie dotyczyło co do zasady:
1) poradni psychologiczno-pedagogicznych;
2) przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
3) przedszkoli i szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
4) szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
5) szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Decyzja o wyłączeniu części jednostek oświaty z wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu wzbudziła krytykę, przym w praktyce możliwe było wprowadzenie przez pozostałe jednostki oświaty zawieszenia w funkcjonowaniu na podstawie przepisów rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.). Aktualnie stan prawny w tym zakresie uległ zmianie, wraz z wejściem w życie 6.4.2020 r. rozporządzenia MEN z 3.4.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 595).

Objęcie dodatkowych jednostek ograniczeniami

W § 2 OgrOśwR dodany został nowy ust. 1a, zgodnie z którym w okresie od 6.4.2020 r. do 10.4.2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty:
1) przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
2) szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
3) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
4) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
5) poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.
W przypadku ww. jednostek w okresie od 6 do 10 kwietnia ich zadania będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jeżeli zadania te nie będą mogły być realizowane w tej formie - dyrektor jednostki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien ustalić inny sposób realizowania przez jednostkę spoczywających na niej zadań, o czym należy poinformować organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Jednocześnie w przypadku ww. jednostek został ograniczony obowiązek świadczenia pracy przez pracowników tych jednostek na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny w sposób (jeżeli zadania jednostki nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.

W rezultacie ograniczenie w funkcjonowaniu nie dotyczy obecnie:
1) szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
2) szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności