Właściciel lasu, zanim przystąpi do transakcji sprzedaży, musi mieć pewność, że nadleśniczy nie zechce skorzystać z prawa pierwokupu lub wykupu zadrzewionej nieruchomości.

Zmiany prawa wprowadziła obowiązująca od 30 kwietnia ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 586; dalej: LasU). Lasy Państwowe otrzymały prawo pierwokupu lub wykupu prywatnych nieruchomości rolnych (art. 37a LasU).

Wcześniej obrót prywatnymi lasami nie podlegał tego typu ograniczeniu. Można było nimi swobodnie handlować. Nadleśniczy nie musiał wiedzieć o takich transakcjach.

Obecnie prawo pierwokupu dotyczy nieruchomości:

  1. oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy,
  2. przeznaczonych do zalesiania (w miejscowym planie albo warunkach zabudowy) lub
  3. objętych uproszczonym planem urządzenia lasu .
Przykład

Co musi zrobić prywatny właściciel lasu, gdy chce go sprzedać?

Transakcja jest przeprowadzona dwuetapowo:

I. Zostaje zawarta wstępna umowa u notariusza.

II.A. Następnie o transakcji zawiadomione zostają Lasy Państwowe. Jeśli w ciągu miesiąca Lasy Państwowe (w praktyce dane nadleśnictwo) nie zgłoszą chęci nabycia nieruchomości, dochodzi do finalizacji sprzedaży.

II.B. Gdy Lasy Państwowe zechcą skorzystać z prawa pierwokupu, przystępują do transakcji i nabywają grunt na własność Skarbu Państwa po cenie, na którą umówiły się strony. Lasy Państwowe mogą zgłosić zastrzeżenie co do wartości transakcji.