Ogłoszono wielkości makroekonomiczne związane z długiem publicznym na koniec 2021 r.

W Dz.Urz. Monitor Polski z 2022 r. pod poz. 553 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z 25.5.2022 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie delegacji ustawowej z art. 38 i art. 38a FinPubU, Minister Finansów ogłosił wielkość długu publicznego i jego relacje do produktu krajowego brutto.

W oparciu o dostępne dane, ogłoszono, że na koniec roku budżetowego 2021:

kwota:

wyniosła:

państwowego długu publicznego

1 148 572,5 mln zł

długu Skarbu Państwa

1 138 033,6 mln zł

niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa

356 327,1 mln zł

niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych

360 496,2 mln zł

relacja do produktu krajowego brutto:

wyniosła:

kwoty państwowego długu publicznego

43,8%

kwoty długu Skarbu Państwa wyniosła

43,4%

kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa

13,6%

kwota:

wyniosła:

ustalona w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez NBP i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego 2021

1 145 208,6 mln zł

wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w 2022 r.

92 015,6 mln zł

obliczona jako różnica obydwu powyższych kwot

1 053 193,0 mln zł

relacja kwoty powyższej różnicy do produktu krajowego brutto

40,2%

Z art. 73 FinPubU wynika m.in., że państwowy dług publiczny oblicza się jako wartość nominalną zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań między jednostkami tego sektora. Przez wartość nominalną zobowiązania rozumie się wartość nominalną:

  • wyemitowanych papierów wartościowych;
  • zaciągniętej pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania, to jest kwotę świadczenia głównego, należną do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania.

Minister Finansów sprawuje kontrolę nad:

  • sektorem finansów publicznych w zakresie przestrzegania zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego produktu krajowego brutto;
  • stanem długu Skarbu Państwa w celu zapewnienia przestrzegania tej zasady. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności