Ogłoszono nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska

W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 723 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 6.3.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

1. Omówienie przepisów

Chodzi tu o opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, których stawki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z 12.10.2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2015 r. poz. 1875). Zmiana dotyczy treści tego załącznika. W przypadku niektórych odpadów nowelizacja wprowadza stawki opłat nie tylko w 2018 r., ale też w 2019 r. oraz 2020 r. i w latach następnych.

2. Komentarz

Z punktu 2 objaśnień do wspomnianego wyżej załącznika nr 2 wynika, że jeżeli nie podano jednostkowej stawki opłaty za składowanie odpadów na lata 2019 oraz 2020 i kolejne, stawkę opłaty na te lata ustala się zgodnie z art. 291 ust. 1 ustawy z 27.4.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519ze zm.; dalej: PrOchrŚrodU).

Z art. 290 ust. 1 pkt 4 PrOchrŚrodU, górne jednostkowe stawki opłat za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku wynoszą 284,71 zł/Mg. Jednak zgodnie z art. 291 ust. 1 i 2 PrOchrŚrodU, stawki opłat za rok poprzedni, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa GUS w formie komunikatu, w Dz.Urz. „Monitor Polski”.

Minister środowiska, nie później niż do 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, wysokość stawek opłat na rok następny, uwzględniając dotychczasowe zmiany wysokości stawek oraz wspomnianą zasadę podwyższania według wskaźnika cen ogłaszanych przez Prezesa GUS.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności