Ogłoszenie w prasie o odpowiednim zasięgu informacji o ogłoszeniu przetargu nieruchomości o wartości wyższej niż 10.000 euro

W kontekście podanej problematyki w pierwszej kolejności należy przypomnieć o treści art. 13 ust. 1 GospNierU, z której wynika, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Uszczegółowienie warunków sprzedaży (w zakresie przetargów i rokowań) ma zaś odzwierciedlenie w przepisach PrzetargR.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym RIO we Wrocławiu z 16.2.2022 r. (WK.WR.40.57.2021.427; https://bip.wroclaw.rio.gov.pl), w którym wskazano właśnie naruszenie przepisów PrzetargR, a ściślej rzecz ujmując chodzi o naruszenie § 6 ust. 4. Zgodnie z jego treścią "W przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10 000 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu".

Na kanwie ww. przepisów we wskazanym wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono zaś nieprawidłowość związaną z brakiem zamieszczenia w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat wyciągów z ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości których cena wywoławcza była wyższa niż równowartość 10.000 euro.

We wniosku pokontrolnym nakazano gminie aby przestrzegać PrzetargR, w tym w zakresie zamieszczania wspomnianego wyciągu w odpowiedniej prasie lokalnej.

Podsumowując, stanowisko organu kontroli ma prawne uzasadnienie. Gmina nie może naruszać trybu sprzedaży nieruchomości, który został przewidziany bezwzględnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Zaniechanie publikacji ww. wyciągów z ogłoszeń o przetargach w odpowiedniej prasie lokalnej, narusza zarówno wskazane przepisy, jak i zasady jawności gospodarowania mieniem samorządowym. Trafnie więc RIO wykazała nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem komunalnym, za co odpowiedzialny jest zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 SamGminU – wójt gminy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności